Vojislav Pavlovi?bijenale mladih 2021.

Ro?en u Beogradu 1986. godine, je graffiti i street art umetnik, poznat i van galerijskih prostora, kako u Beogradu tako i u mnogim evropskim metropolama, zahvaljuju?i svom umetni?kom anga?ovanju u okviru razli?itih javnih vizuelnih intervencija koje doprinose subverzivnim elementima razvoja grada. Zavr?io je Arhitektonsku ?kolu, nakon koje upisuje studije Ekologije, ali ga sklonost ka slikanju odvodi u pravcu umetnosti kojoj ?e se u potpunosti posvetiti.
Smotrom njegovih ostvarenja ukazuje na ?irok dijapazon oblasti interesovanja Pavlovi?evih umetni?kih aktivnosti, koji se u pikabijskom, nomadisti?kom maniru kre?u od projekata u duhu street art prakse, crte?a, video radova, intervencija u slobodnom prostoru do vizuelno-poetskih istra?ivanja. Celokupan rad umetnika je usmeren ka eksperimentu u marginalnim sferama medija. On se bavi me?uprostorom iu tom me?uprostoru poku?ava da deluje. Posmatraju?i umetnost kao otvoreno polje mogu?nosti, svoje delovanje u njenim okvirima podre?uje jedinoj i osnovnoj intenciji ? proizvo?enju dru?tvenih efekata. Za njega je umetni?ko delo sredstvo inteligentnog poigravanja, kako sa samim sobom, tako, podjednako, sa samom umetno??u, njenim institucijama, art-sistemom, kao i dru?tvom i njegovom (ne)sposobno??u da se izbori i unese nemire u o?ekivane dru?tveno-umetni?ke kontekste.

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Jelena Mili?evi?