Jelena Mili?evi?bijenale mladih 2021.

Jelena Mili?evi? ro?ena je 1992.godine u malom, rudarskom mestu u Centralnoj Srbiji. Zbog toga je mislila da je logi?no da finansijsku nezavisnost i stabilnost tra?i na polju umetnosti, ?to s pravom mo?e dovesti njenu uravnote?enost u pitanje. Nakon zavr?enih osnovnih i master studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, sti?e potrebno i ?eljeno zvanje i zvanje master- likovni umetnik/ca i prepu?tena je pravo sa Univerziteta na beogradsku vetrometinu i neizvesnu budu?nost. Stanje se naglo popravlja kada po?inje da radi u Centru za grafiku i vizuelna istra?ivanja kao majstor ?tampe u tehnici litografija. Tu ?e ste?i iskustvo i prijatelje za ceo ?ivot i ?ir na ?elucu od kustoskih prohteva, ali ?e i dalje nastaviti da veruje vi?e kustoskinjama nego svojim o?ima. Poku?ava da stvara i crta pored posla, povremeno izla?e, iako ne voli gu?va, ali svako nosi svoj krst. Za dosadnije detalje obratite se umetinici putem mejla ili dopisa.

Od 2015. godine umetnica se interesuje za temu me?uljudskih odnosa i sve varijacije istih poku?ava da pribli?i sebi, a onda i drugima kroz crte? koji je kasnije osnova za grafiku. Kako smo se svi na?li u situaciji koja nas je izmestila iz ?ina i rute svakodnevnih obaveza, za ovu priliku Mili?evi?eva je zamislila da crte? kao ruku prijateljstva produ?i ka neonskoj svetlosnoj instalaciji. U ovom radu predstavljen je zagrljaj i poljubac kao ne?to ?to smo uzimali zdravo za gotovo, a u jednom trenutku zakonom nam je bio zabranjen fizi?ki kontakt sa uvo?enjem novih mera usled pandemije. Sa druge strane neonsko osvetljenje je asocijacija na izlazak i provod i nepredvi?ene situacije koje daju ?ar vikendskim izlascima, gu?vi i pretrpanim prostorima.

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Zulfikar Fiandra