Romana Peharbijenale mladih 2021.

Romana Pehar (1992, Kotor, Crna Gora) zavr?ila je osnovne i specijalisti?ke studije slikarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Trenutno je magistrantkinja slikarstva na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. U toku osnovnih studija dva semestra je provela na razmjeni na Humbolt dr?avnom univerzitetu, Kalifornija, SAD, a u toku magistarskih jedan semestar na Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, ?e?ka. Imala je ?etiri samostalne i vi?e grupnih izlo?bi (Crna Gora, Slovenija, Srbija, Austrija, Portugalija, ?e?ka, Sjeverna Makedonija).

Polaze?i od pitanja ?ta vidim kada posmatram odre?eni prostor, analiziram prvenstveno vizuelne, ali i teoretske aspekte mogu?nosti preobra?aja prostora.  Koncept stvaranja prostora ni iz ?ega mi je posebno zanimljiv u domenu digitalnog, zato ?to i mi sami kada stvaramo mentalnu sliku prostora, dopunjavamo je informacijama pohranjenim negdje u podsvijesti, kao ?to softver mo?e iz ograni?enog skupa informacija da stvori novi sadr?aj. Tu, naravno, moramo razlu?iti pojam prostora kao fizi?ke lokacije, i subjektivnog iskustva prostora (mentalnog, virtuelnog, imaginarnog, odsanjanog, itd). U mojim radovima se prepli?u oba, sa posebnim naglaskom na vizuelni aspekt prostora koji generi?e sama slika ili video rad.

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Clément Bedel?

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Romana Pehar