Samit Nesvrstanihbijenale mladih 2021.

Samit Nesvrstanih je skup skejtera, umetnika, zidara i muzi?ara. Samit na kojem ?e? upijenu energiju proslediti dalje i tako ohrabriti i sebe i druge da rade ono ?to stvarno vole. Pored ?street? vo?nje koja je inicijalni pokreta? za nastanak festivala, ovogodi?nji program koncipiran je u vidu filmskih projekcija, izlo?bi fotografija, DIY i filming radionica. Festival je osmi?ljen tako da se po prvi put u Srbiji predstave najaktuelniji i najzna?ajniji umetni?ki projekti skejtera ?irom sveta. Primarna ideja koja obuhvata ova ?etiri dana je da se prenese znanje i iskustvo iz svakog segmenta skejt kulture proleterima kojima je skejt nezaobilazna svakodnevnica, ali i da se ova subkultura predstavi onima koji se sa njom susre?u po prvi put. Samit Nesvrstanih po?eo je kao skejt takmi?enje na ulicama Beograda koje je organizovala Provins ekipa. Na protekla tri Samita 2017. ? 2020. godine okupili smo preko 300 skejtera sa ?itavog Balkana i Evrope. U ?elji da se cela ideja pro?iri i da spojimo skejt i umetnost, nastao je Samit team koga ?ine skejteri i multimedijalni umetnici koji su zajedni?kim snagama sazidali ovaj festival.
?lanovi tima: Danilo Pisanjuk, Aleksa Vitorovi?, Luka Milosavljevi?, Damjan Dobrila, Igor Grahovac, Neboj?a Resanovi?, Hana Pi??evi?, Nevena Petrovi?, Ana Golubovi?, David Milosavljevi?, Lars Ekberg, Nemanja ?iri?, Rale Obrenov, Laura Ferrero, Nisam Slavko, Terzo Terza

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Pavle Golijan