O BIJENALU

Ba?tina Fonda mladih (1972-1990)

Bijenale mladih je nova manifestacija pod okriljem Udru?enja likovnih umetnika Srbije u okviru koje se organizuje me?unarodna izlo?ba savremene umetnosti mladih

Bijenale mladih je nova manifestacija pod okriljem Udru?enja likovnih umetnika Srbije u okviru koje se organizuje me?unarodna izlo?ba savremene umetnosti mladih, radionice produkcije radova sa timom kustosa iz Srbije i regiona, kao i vi?enedeljni diskurzivni program. Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udru?ivali svoj rad, oslanja se na ba?tinu Fonda mladih (1972-1990) koja je poverena ULUS-u na ?uvanje, a proistekla iz Fonda mladih ?Mo?e Pijade?. Tako?e, ?iri okvir ovog poduhvata je tradicija organizovanja Bijenala mladih na na?im prostorima, izlo?be koja se pune tri decenije odr?avala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vr?cu (1994-2004).

U programskom smislu, Bijenale mladih je zami?ljeno kao mesto koje odgovara na zajedni?ke potrebe svih koji u?estvuju u njegovom stvaranju, ?to uklju?uje ne samo produkciju i izvo?enje umetni?kih radova, ve? i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. U organizacionom smislu, Bijenale je zami?ljeno kao platforma za horizontalnu saradnju i razmenu novih i afirmisanih aktera u polju umetnosti, otvorena za nove u?esnike i partnerstva, predvi?aju?i mogu?nost kontinuiranog ili povremenog anga?ovanja.

Na inicijativu Udru?enja likovnih umetnika Srbije, osnovana je grupa u?esnika Javnih priprema Bijenala koju ?ine je mladi ljudi do 35 godina koji deluju u polju kulture i umetnosti, kako mladi umetnici, tako i studentkinje i studenti likovnih i primenjenih umetnosti, menad?menta u kulturi, arhitekture, teorije i istorije umetnosti. The call za uklju?ivanje u rad na pripremi Bijenala je trajno otvoren. Vi?e informacija o projektu Bijenale mladih je dostupno u dokumentu o about the organizational structure of the Biennial..

O?BIJENALU?MLADIH?