Kristina Palanjuk bijenale mladih 2021.

Kristina Palanjuk je vizuelna umetnica, ro?ena 1994. godine u Rumi. Zavr?ila je osnovne i master studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pod mentorstvom profesora Gorana Despotovskog. U radu se naj?e??e okre?e samo-preispitivanju: ose?anjima, se?anjima, snovima, detinjstvu, bajkama? koje daje uvid u nova, ?udesna iskustva u svakodnevnom ?ivotu. Osim na polju crte?a i slike, izra?ava se i u medijima fotografije i instalacije. 

Do sada izlagala na pet samostalnih (izdvojeno: Galerija ku?e Vojnovi?a In?ija, galerija SULUV Novi Sad, Galerija CZK Sopot) i brojnim kolektivnim izlo?bama (izdvojeno: 14. me?unarodno bijenale minijature Gornji Milanovac, 1. Me?unarodno bijenale radova na papiru Muzej Kozare Prijedor, Paleta mladih Vrbas) u zemlji i inostranstvu. U?esnik u vi?e projekata i likovnih kolonija (izdvojeno: likovna kolonija KRUG Budimpe?ta, likovno-ekolo?ka kolonija Barda?a Srbac)

 Od 2018. ?lan Udru?enja likovnih umetnika Vojvodine. Osim na polju crte?a i slike, izra?ava se i u medijima fotografije i instalacije. Trenutno zaposlena kao nastavnik likovnog u osnovnoj ?koli. ?ivi i stvara u Novom Sadu.

?elim da vizualizujem nevidljivo, ono ?to registrujemo samo na nivou ose?anja i intuicije. Ne?to prisutno, ali ?to nam konstantno izmi?e i ne postoji u fizi?kom svetu. Setu, tugu i radost do kojih dolazi u susretu sa nematerijalno??u se?anja.

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Pavle ?ur?i?