Partneri i saradnici

Dom kulture "Studentski grad" (1972-1990)

Bulevar Zorana ?in?i?a 179, 11070 Novi Beograd, Srbija
Dom kulture „Studentski grad“ je ustanova studentske kulture koja se nalazi u jednom od najve?ih kampusa u regionu ? u srcu Studentskog grada na Novom Beogradu. Na repertoaru  svakodnevno se nalaze filmovi, pozori?ne predstave, kvalitetni koncerti, izlo?be, knji?evne ve?eri, radionice i predavanja, razgovori i debate o aktuelnim i popularnim nau?nim i dru?tvenim temama. U Domu kulture „Studentski grad“ (DKSG) je realizovano preko 30.000 razli?itih programa od osnivanja sa preko 3 miliona posetilaca, a bogata biblioteka upi?e godi?nje par hiljada ?lanova. Stoga se mo?e re?i da je DKSG po raznovrsnosti, obimu, brojnosti i dometima ostvarenih programa, jedna od vode?ih ustanova kulture u zemlji. Poseban je i po brojnim radionicama, pa je tako kroz ?kole glume, pevanja, sviranja, kreativnog pisanja, slikanja, filmske re?ije, u?enja jezika, digitalne pismenosti i brojne druge, pro?lo hiljade polaznika, a neki od njih danas su poznati i uspe?ni umetnici, nau?nici, kreativci, lideri u svojim oblastima. DKSG je otvoren 24. maja 1974. godine.  Osniva? Doma kulture bio je Univerzitet u Beogradu i Univerzitetski odbor Saveza Studenata Beograda, a u skladu sa Zakonom o u?eni?kom i studentskom standardu, donetim 1992. godine, DKSG je postao ustanova u?eni?kog i studentskog standarda, dok su osniva?ka prava preneta na Vladu Republike Srbije. Danas je DKSG  pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo?kog razvoja Republike Srbije. Zvani?no ustanova studentske kulture, DKSG je vi?e od toga ? mesto gde su obrazovanje i umetnost dostupni svima, pre svega studentima, ali i ?iroj publici, gde se neguje spoj prosve?enosti, debate, kriti?kog mi?ljenja i kreativnosti, duh saradnje, u?enja i solidarnosti.