Sanja ?opi?bijenale mladih 2021.

Sanja ?opi? je ro?ena 1992. u Beogradu, gde je zavr?ila master studije vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi Mr?ana Baji?a. Na prvoj godini studija dobila je nagradu za najbolji portret-skulpturu, a na poslednjoj nagradu ?Perspektive?. Tako?e, pobednica je konkursa za video umetnost ?Telo kao re?im?. U?estvovala na vi?e od 30 grupnih i tri samostalne izlo?be u zemlji i inostranstvu, a najskorije u Salonu muzeja savremene umetnosti na izlo?bi ??enske pri?e? gde je izlo?ila video performans ?Standup comedy/Standup tragedy?. Bavi se istra?ivanjem pitanja identiteta, tela, se?anja, savremenih medija i ?ivota umetnika koji radi posao od 9 do 5 kroz video, performans i instalacije.  Zanimaju je komunikacija, marketing, jezici, filantropija, lepota tu?nih i ru?nih stvari, moda, LGBT prava, liste i spiskovi, ose?anja i istra?ivanje milion drugih stvari. Trenutno je na master programu iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima, i izla?e na Oktobarskom salonu.

U ovom serijalu TikTok videa, poku?avam da razumem aktuelni problem zaga?enja vazduha i ekolo?kih kriza u Srbiji i na Balkanu i paradoksalnih poku?aja vlasti da se sa njima nose. Koristim novi video format i jezik sa kojim nisam ve?ta, kako bih svom toku misli dala estetiku 2021 i beznade?no poku?ala da dostignem viralnost.

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Clément Bedel?

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Kristina Palanjuk