Bojana Brankovi?bijenale mladih 2021.

Bojana Brankovi? ro?ena je 1. januara 1988. godine u Beogradu. Na kraju srednje ?kole zavr?ila je ?kolu za instruktora joge, ?to joj je otvorilo nove vidike, meditaciju je do?ivljava kao lek za gotovo sve. Diplomirala je novinarstvo, gde joj je posebno bila zanimljiva dokumentarna i eksperimentalna fotografija. Njeni performansi su intimni i uvla?e gledaoca u njen svet pun simbola i rituala , koji ?esto ukazuju i na aktuelne probleme u svetu. Poslednja izlo?ba na kojoj je u?esvovala je VR, pod nazivom Performance Art Camp u produkciji Evropskog kulturnog centra. Naredna ?e se dogoditi 26.04.2021. u MSUB-u kao deo Filmskog maratona performans umetnosti, program je kustoski uredila Me?unarodna venecijanska nedelja performansa.

The performance is a kind of seesaw of total chaos and absolute peace.

33 (Trideset tri); 12?33??

Svojim performansom, Bojana Brankovi? se povezuje sa istorijom, sa religijom, tradicijom i putem neprijatnosti u fizi?kom telu konzumira pro?lost davaju?i joj li?ni kontekst i tuma?enje. Svaki element ima svoje utemeljene i definisane razloge do kojih je dolazila u trenutku izvedbe, svi planirani i neplanirani potezi su jedna li?na ispovest. Umetnica nas poziva u svoj intimni prostor, dopu?taju?i nam da se pridru?imo toj ispovesti. Slu?ba ili performans, dijalog ili monolog, taj izbor tuma?enja je ono ?to je sastavni deo ovog umetni?kog rada. Biblijski kontekst se manifestuje i putem ?estorice performera, oni su Vojislav Pavlovi?, David Soda, Dejan Boskovi?, Konstantin Ni?ovski, Nemanja Dabizljevi?, Yao Wang. Bog je stvorio ?oveka ?estog dana, a tako?e broj ?est je simbol misti?ne sudbine, broj zveri i ?avolski simbol. Beli, ?isti, sterilni i hladni prostor vizuelno odgovara samom sadr?aju izvedbe. Ceo mizanscen je zami?ljen kao ultimativni kontrast, kle?e?i na mermeru, Bojana kontrira prostoru, kreiraju?i odnos: ?isto ? prljavo, belo ? crveno, tiho ? ekspresivno, belo ? crno, mu?karac ? ?ena, pojedinac ? grupa. Senzibilitet ovog umetni?kog rada se dodatno nagla?ava i godinama umetnice ? 33 gde ona poku?ava da demistifikuje svoj trenutni nivo zrelosti, ali i proslavi svoj ?ivotni put gde kona?no kontemplativno pu?ta svoju pro?lost prihvataju?i identitet i slavi ono ?to je stvoreno i otkriveno

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Cl ent Bedel?

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Vojislav Pavlovi?

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Katarina Ilija?evi?