Milena Petronijevi?bijenale mladih 2021.

Milena Petronijevi?, ro?ena 26. avgusta 1999. godine. Odrasla u Leposavi?u gde je zavr?ila srednju ?kolu "Nikola Tesla" u Leposavi?u, smer ekonomski tehni?rar. 2018. godine upisuje Filolo?ko-umetni?ki fakultet u Kragujevcu, smer grafi?ki dizajn, na odseku Grafika knjige. U?estvovala je na godi?njoj izlo?bi ?FILUM?-a. Pored grafi?kog dizajna interesuje je i fotografija, grafika, likovna umetnost, film. Veoma motivisani timski igra? i na sve izazove odgovara svojom kreativno??u.

autori 2021

Sara Masnikosa

autori 2021

Sanja ?opi?

autori 2021

Samit Nesvrstanih

autori 2021

Milena Petronijevi?

autori 2021

Clément Bedel?

autori 2021

Ivana Mirchevska + Elena Chemerska

autori 2021

Ognjen Rodi?

autori 2021

Romana Pehar

autori 2021

Lubica Mildeova

autori 2021

Pavle Golijan

autori 2021

Pavle ?ur?i?

autori 2021

Zulfikar Fiandra

autori 2021

Duo Anja ?tark

autori 2021

Kristina Palanjuk

autori 2021

Katarina Ilija?evi?

autori 2021

Jelena Mili?evi?

autori 2021

Bojana Brankovi?

autori 2021

Sonja Jo 

autori 2021

Vojislav Pavlovi?