ORGANIZACIJA

Organizacija Bijenala mladih

Organizacioni tim Bijenala

Organizacioni tim Bijenala mladih ?ine mladi ljudi do 35 godina koji deluju u polju kulture i umetnosti, mladi umetnici, ali i studentkinje i studenti likovnih i primenjenih umetnosti, menad?menta u kulturi, arhitekture, teorije i istorije umetnosti. Osnovna namera ove grupe mladih je zajedni?ki rad na stvaranju horizontalnog i pravi?nog okvira za podsticaj stvarala?tva mladih i me?usobne razmene. Organizacioni tim tesno sara?uje koordinatorima projekta, odnosno sa Umetni?kim savetom Udru?enja likovnih umentika Srbije