ORGANIZACIJA

Organizacija Bijenala mladih

Organizacioni tim Bijenala

Organizacioni tim Bijenala mladih ?ine mladi ljudi do 35 godina koji deluju u polju kulture i umetnosti, mladi umetnici, ali i studentkinje i studenti likovnih i primenjenih umetnosti, menad?menta u kulturi, arhitekture, teorije i istorije umetnosti. Osnovna namera ove grupe mladih je zajedni?ki rad na stvaranju horizontalnog i pravi?nog okvira za podsticaj stvarala?tva mladih i me?usobne razmene. Organizacioni tim tesno sara?uje koordinatorima projekta, odnosno sa Umetni?kim savetom Udru?enja likovnih umentika Srbije (ULUS).
Na osnovu upu?enog javnog poziva za kustosku poziciju Umetni?ki savet ULUS-a selektuje kustoski tim na godi?njem nivou koji je zadu?en za konceptualnu artikulaciju svih segmenata projekta, u saradnji sa Organizacionim timom Bijenala.

U rad Organizacionog tima uklju?eni su slede?i umetnici, istori?ari umetnosti, odnosno mladi iz sveta umetnosti i kulture: Marija Nikoli?, Dunja Karanovi?, Milan ?or?evi?, Jelica Pejdi?, Jelisaveta Rapai?, Nevena Ostoji?, Ana Trifunovi?, Du?an Radovanovi?, Magda Radojlovi?, Natalija ?ivadinovi?, Tijana To?evski, Marija Stankovi?, Bojana Jovanovi?, Jovan Tur?inovi?, Ognjen Vukovi?, Katarina ?ivkovi?, Strahinja Gu?vi?, Teodora Jeremi?, Senka Latinovi?, Jovana Trifuljesko, Dunja Petkovi?, Nikola Mini?, Ana Najki?, Slobodan Sailovi?, Anja Joci?…

The call za uklju?ivanje u rad na pripremi Bijenala je trajno otvoren. Vi?e informacija o projektu Bijenale mladih i na?inu rada Organizacionog tima je dostupno u dokumentu Organizational structure of the Youth Biennial and in Youth Biennial Guidelines.