KONKURSbijenale mladih 2023.

Udru?enje likovnih umetnika Srbije (ULUS) poziva mlade umetnike i umetnice uzrasta do 35 godina*, kao i umetni?ke kolektive i razli?ite dru?tvene grupe, da u?estvuju u Bijenalu mladih 2023, koje ?e biti realizovano od 5. septembra do 6. oktobra 2023. godine na vi?e lokacija u Beogradu.

Tema Bijenala mladih 2023. je sistemska nesigurnost u savremenom svetu i prepispitivanje na?e uloge u njoj. Nedeljiva od sistema ? nesigurnost prolazi kroz sve mene savremenog ?ivota i kreira op?te stanje nestalnosti i neizvesnosti. Izlo?ba ?e, stoga, istra?ivati probleme koje nesigurnost proizvodi u na?em dru?tvenom sistemu i propitivati posledice tog stanja. Problem sistemske nesigurnosti mo?e se sagledati iz razli?itih uglova ? mo?emo govoriti o njoj kao nepromenjlivoj datosti ili pak promenljivom stanju koje ima svoj rok trajanja. Da li je na?a uloga u ovoj pojavi pasivna ili aktivna? ?ta sve mo?e proiza?i iz na?eg delovanja unutar nje? Da li mi zavisimo od sistema ili sistem zavisi od nas? Ako je sistemska nesigurnost promenljiva, ?ta/ko donosi promene? Kroz ispitivanje ovog dru?tvenog stanja isti?e se pitanje zajedni?tva u dru?tvu. Obzirom da nesigurnost deluje na individue nedeljive od sistema ? istra?ivanje kolektivne svesti u ovakvom problemu mo?e biti esencijalno.

Organizacioni tim Bijenala mladih koji broji oko 30 osoba, zapo?eo je tokom 2022. godine istra?ivanje teme sistemske nesigurnosti kroz conversations with the community koje su ?lanovi i ?lanice tima vr?ili sa razli?itim pripadnicima dru?tva. Oslu?kivanje ?irih dru?tvenih slojeva i grupa po pitanju nesigurnosti zabele?eno je u formi snimljenih audio razgovora (intervjua) koji su dostupni svima koji ?ele da se prijave na slede?em link.

Umetnici/e su pozvani da (1) preslu?avaju ove conversation(s) i predlo?e radove koji ?e reflektovati iskustva koja steknu slu?anjem istih, (2) urade sopstveni razgovor sa nekim pripadnikom dru?tva za kojeg detektuju da je u najnesigurnijoj poziciji (upitnik i prijavni list je mogu?e preuzeti here ) i artikuli?u nam svoju ideju za intervenciju inspirisani njegovim/njenim odgovorima ili (3) predlo?e gotove radove na temu nesigurnosti.

OPEN CALL PROPOSITIONS:

Bez obzira da li imate rad za koji smatrate da odgovara na temu koju smo otvorili ili imate ideju koju ste artikulisali po?to ste odslu?ali neki od razgovora koje je Organizacioni tim radio u zajednici ili ste sami uradili, potrebno je da nam po?aljete:

  • A filled Application form