Poziv za umetnike2023

OBAVE?TENJE O TERMINIMA OBJAVE REZULTATA KONKURSA / BIJENALE MLADIH 2023.

KONKURSbijenale mladih 2023. OBAVE?TENJE O TERMINIMA OBJAVE REZULTATA KONKURSA / BIJENALE MLADIH 2023. Obave?tavamo vas da je pregled prijava za u?e??e na Bijenalu mladih 2023 jo? uvek u toku i…

OPEN CALL | YOUTH BIENNIAL 2023

KONKURSbijenale mladih 2023. Udru?enje likovnih umetnika Srbije (ULUS) poziva mlade umetnike i umetnice uzrasta do 35 godina*, kao i umetni?ke kolektive i razli?ite dru?tvene grupe, da u?estvuju u Bijenalu mladih…