TEORIJA ODRASTA I UMETNOST /// Diskurzvini program Bijenalabijenale mladih 2021.

Klub Magistrala ?Dragan Ve Ignjatovi?? / Dom kulture Studentski grad

Subota, 30. oktobar, 18h

Razgovor se odr?ava u sklopu samoorganizovanog edukativnog programa za mlade u polju savremene umetnosti ?Raspri?avanje? u organizaciji Bijenala mladih. ?Raspri?avanje? je mesto izgradnje dodatnog i dopunskog znanja, onog koje se ne mo?e dobiti kroz formalno obrazovanje u oblasti umetnosti, posebno s obzirom na veliki deficit diskurzivnog i teorijskog znanja i povezanosti rada umetnika/ca sa aktuelnim dru?tvenim tokovima u programima umetni?kih akademija i fakulteta. Iz ovog razloga program i nosi ovaj naziv jer njime ?eli ozna?iti izla?enje iz zatvorenoog polja koje je ograni?eno samo na vizuelno i zakora?iti u polje refleksivnosti i promi?ljanja dru?tvenih procesa iz polja umetnosti. Stoga, kroz pokretanje tema poput oblika organizovanja kolektivnog umetni?kog delovanja, strate?ke uloge savremenog umetni?kog stvarala?tva u kulturnoj politici, ekonomije umetni?kog rada i mogu?nosti za uklju?ivanje umetnika u ?ire dru?tveno-ekonomske procese, umetnosti u sajber svetu, odnosa umetnosti i identitetskih politika, ekologije i drugog, projekat nastoji da pospe?i razvoj emancipatorskih praksi pod okriljem ULUS-a.

Urgentnost klimatske krize ?ini ustaljene oblike rada, uklju?uju?i i umetni?ki, neprimerenim trenutnom vanrednom stanju u kojem je industrijski poredak stvorio dosad nevi?enu politi?ku krizu ?ije nere?avanje preti opstanku ?oveka i neljudskim vrstama. Namera razgovora je da pokrene pitanja mi?ljenja i praktikovanja umetni?kog rada i organizovanja umetnika/ca van dominantnih kapitalisti?kih kategorija rasta, napretka i sli?nog u kontekstu ?kanibalisti?kog kapitalizma? kako imenuje njegovu ekolo?ki destruktivnu logiku teoreti?arka Nensi Frejzer koje su i dalje prisutne u polju kulture. Bi?e razmotren radikalni alternativni ekonomski model teorije odrasta i njegove potencijalne implikacije za sferu kulture, posebno za vizuelnu umetnost, kako na teorijskom nivou, tako na prakti?nom nivou, posebno imaju?i u vidu lokalnu dru?tvenu i kulturnu sredinu.

Moderator: Lav Mrenovi? (istori?ar umetnosti)

Sagovornici/e: Milo? Kova?evi? (zajedni?ko.org), Alexandra Papadematriou (vizuelna umetnica i u?esnica Bijenala mladih) i Aleksandrija Ajdukovi? (vizuelna umetnica i ?lanica radne grupe za fer prakse ULUS-a)

Razgovor ?e biti strimovan putem Zoom-a:

https://us02web.zoom.us/j/86048027530?pwd=c0FZSzRGSW1yZjNHeS9tWkd3T2FUUT09

Meeting ID: 860 4802 7530
Passcode: 182208

Program se realizuje u saradnji sa Domom kulture studentski grad