Klub Magistrala ?Dragan Ve Ignjatovi?? / Dom kulture Studentski gradbijenale mladih 2021.

Klub Magistrala ?Dragan Ve Ignjatovi?? / Dom kulture Studentski grad

Ponedeljak, 29. novembar, 18h

Razgovor se odr?ava u sklopu samoorganizovanog edukativnog programa za mlade u polju savremene umetnosti "Raspri?avanje" u organizaciji Bijenala mladih. "Raspri?avanje" je mesto izgradnje dodatnog i dopunskog znanja, onog koje se ne mo?e dobiti kroz formalno obrazovanje u oblasti umetnosti, posebno s obzirom na veliki deficit diskurzivnog i teorijskog znanja i povezanosti rada umetnika/ca sa aktuelnim dru?tvenim tokovima u programima umetni?kih akademija i fakulteta. Iz ovog razloga program i nosi ovaj naziv jer njime ?eli ozna?iti izla?enje iz zatvorenoog polja koje je ograni?eno samo na vizuelno i zakora?iti u polje refleksivnosti i promi?ljanja dru?tvenih procesa iz polja umetnosti. Stoga, kroz pokretanje tema poput oblika organizovanja kolektivnog umetni?kog delovanja, strate?ke uloge savremenog umetni?kog stvarala?tva u kulturnoj politici, ekonomije umetni?kog rada i mogu?nosti za uklju?ivanje umetnika u ?ire dru?tveno-ekonomske procese, umetnosti u sajber svetu, odnosa umetnosti i identitetskih politika, ekologije i drugog, projekat nastoji da pospe?i razvoj emancipatorskih praksi pod okriljem ULUS-a.

Digitalna umetnost podrazumeva ?iroko polje delovanja i obuhvata razli?ite forme umetnosti, od digitalno remedijalizovanih tradicionalnih formi do, sada ve? prepoznatljivih, novih formi kao ?to su net.art, virtuelna umetnost, generativna umetnost, roboti?ka umetnost ili AI umetnost. Re? je o nizu razli?itih umetni?kih praksi koje se baziraju na upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao medija produkcije ili prezentovanja umetni?kog dela.

U ovom razgovoru osvrnu?emo se na grupu radova digitalne umetnosti koji su predstavljeni na Bijenalu mladih i, u tom kontekstu, diskutova?emo o pitanjima kao ?to su op?te karakteristike, trendovi i izazovi u oblasti digitalne umetnosti u svetu i kod nas, institucionalizacija i zastupljenost digitalne umetnosti, status umetnika, kao i perspektive mladih umetnika koji deluju u ovoj oblasti.

Moderatorka: Jelena Guga (nau?na saradnica Instituta za filozofiju i dru?tvenu teoriju)
Sagovornici/e: Maja Stankovi? (istori?arka umetnosti i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije) i Nemanja La?i? (video umetnik)

Razgovor ?e biti strimovan putem Zoom-a:
https://us02web.zoom.us/j/85428862758?pwd=ZnJIdXRnb0Y0NDlibW9ULzk3dWo0UT09
Meeting ID: 854 2886 2758
Passcode: 624672

Program se realizuje u saradnji sa Domom kulture Studentski grad i Institutom za savremenu umetnost Crne Gore. Podr?an je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

*Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

260217167_428162822372304_6823358105274191900_n