UMETNOST I KOLEKTIVNO SAMOORGANIZOVANJE /// Diskurzvini program Bijenalabijenale mladih 2021.

Razgovor se odr?ava u sklopu samoorganizovanog edukativnog programa za mlade u polju likovne umetnosti Raspri?avanje u organizaciji Bijenala mladih. Raspri?avanje je mesto izgradnje dodatnog i dopunskog znanja, onog koje se ne mo?e dobiti kroz formalno obrazovanje u oblasti umetnosti, posebno s obzirom na veliki deficit diskurzivnog i teorijskog znanja i povezanosti rada umetnika sa aktuelnim dru?tvenim tokovima u programima umetni?kih akademija i fakulteta.

Iz ovog razloga program i nosi ovaj naziv jer njime ?eli ozna?iti polje izla?enja iz zatvorenog polja koje je ograni?eno samo na vizuelno i zakora?iti u polje refleksivnosti i promi?ljanja dru?tvenih procesa iz polja umetnosti. Stoga, kroz pokretanje tema poput oblika organizovanja kolektivnog umetni?kog delovanja, strate?ke uloge savremenog umetni?kog stvarala?tva u kulturnoj politici, ekonomije umetni?kog rada i mogu?nosti za uklju?ivanje umetnika u ?ire dru?tveno-ekonomske procese, umetnosti u sajber svetu, odnosa umetnosti i identitetskih politika, ekologije itd, projekat nastoji da pospe?i razvoj emancipatorskih praksi mladih pod okriljem ULUS-a.

Prva debatna sesija ima?e za cilj da razmotri mogu?nosti za kolektivno samo-organizovanje mladih u polju umetnosti danas, perspektive koje savremeno doba daje za zajedni?ko delovanje i mogu?nosti za prevazila?enje limita koje ono postavlja (izrada mape realih mogu?nosti). Ova tema ?e biti prelomljena iskustva nekolicine organizacionog tima Bijenala mladih / ULUS i tima mladih okupljenih oko Instituta za savremenu umetnost Crne Gore, a koji su se upustili u ovaj proces tokom prethodnog perioda.

Moderatorka: Irena Risti? ( Vanredna profesorka na FDU)

Sagovornici/e: Slobodan Sailovi? (Organizacioni tim Bijenala mladih), Jovana Trifuljesko (Kustoski tim BM), Senka Radovi? (Tim arhitekata BM), Natalija Vujo?evi? (Institut savremene umetnosti Crne Gore), Predstavnici ULUS-a.

Razgovor ?e biti strimovan putem Zoom-a.

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81903844481

Program se realizuje u saradnji sa Domom kulture studentski grad i Institutom za savremenu umetnost Crne Gore. Podr?an je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Otvorene diskusije su deo debatnog programa ULUS-a koji se sastoji iz tri programske linije: Status umetnika, Status umetnosti i Status udru?enja. Prve dve programske linije finansijski su podr?ane od strane Me?unarodnog fonda za pomo? organizacijama u kulturi i obrazovanju u 2021. godini, koji sprovodi Savezno ministarstvo inostranih poslova Nema?ke i Goethe Institut.

*Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

VIZ_1.1