Nemanja Bo?kovi? /// RAY /// Performans u Kuli Neboj?abijenale mladih 2021.

Pozivamo vas na performans /// RAY /// Nemanje Bo?kovi?a 3. septembra u 19 ?asova u Kuli Neboj?a

Performans je izvo?a?ko delo koje je premijerno izvedeno u januaru 2021. godine. Rad je proiza?ao iz projekta ?#45? koji je sproveden u 2020.-oj godini za vreme trajanja neprimerenog i neadekvatnog limitiranja slobode kretanja, pod okriljem virusa. Kao odgovor na dvomese?ni policijski ?as, navedeni pro?logodi?nji projekat je bio usmeren tako da u toku pandemijske situacije doprinese o?uvanju psiho-fizi?ke stabilnosti, usmerenosti i odr?i svest o vremenskoj orijentaciji. U okviru projekta sam iskoristio ve? postoje?u edukativnu formu koju sam sprovodio prethodnih godina prilikom fizi?ki dostupnih ?asova. Implementiraju?i ples, telesno/somatsko ve?banje i improvizovani pokret kao alate, program je preina?en i preba?en u virtuelni svet, a bio je dostupan ljudima razli?itih profesija kao niz besplatnih ?online? sesija u trajanju od 45 dana.

Plesni performans crpi inspiraciju upravo iz prethodnog projekta. U njemu koristim realna de?avanja i stanja koja sam do?ivljavao prilikom sprovo?enja virtuelnih sesija i kroz njega opisujem refleksni poriv zbog kojeg sam se upustio u deljenje sopstvenih resursa, kada su i oni sami bili ugro?eni.
Izvo?a?ki ambijent je hladan i izolovan, dok u njemu postoji samo jedno fiktivno grejno telo. Vo?en introspekcijom, pu?tam je da pro?e kroz materijalno i koristim je kao referentnu ta?ku za kvalitet pokreta. Simboli?nim prikazom komunikacije i veza obuzimam prostor, daju?i kontrast zatvorenosti i ne dozvoljavam joj da preovlada situacijom. Ve? se nalazimo u tome, ostaje nam samo da oslu?kujemo gde treba zategnuti, a kada treba osloboditi intezivnost momenta. Koreliramo zajedno. Drugi nivoi, ali i dalje u kontaktu. Svi smo zadu?eni za me?usobno bolje.
Performans u sebi sadr?i konstantnu promenu i prilago?avanje, i samim tim nikada ne?e posedovati finalnu formu.

* Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

241135651_369434754911778_5959695942817053788_n