Nata?a Milojevi? i Aleks Zain /// Mazohizam - ho?u keks! /// KC Magacinbijenale mladih 2021.

Pozivamo vas na performans  "Mazohizam - ho?u keks" 4. septembra u 20 ?asova u Kulturnom centru "Magacin" u Kraljevi?a Marka 4-8.

Performans "Mazohizam - ho?u keks" je prezentacija rada na pripremi istoimene predstave, u okviru Bijenala mladih.

Predstava istra?uje pona?anje ljudi u na?oj okolini koji pristaju na sve ?to im se de?ava u ?ivotu iako nisu zadovoljni time, a da bi opravdali stanje u kom se nalaze, stalno tra?e?i neprilike i konstantno prave?i pogre?ne izbore. Kroz ovo delo ?elimo da istra?imo uzroke samopora?avaju?eg pona?anja kao i posledice koje mogu nastati ukoliko se ne?to ne promeni. Jedna od posledica je razvijanje inertnog dru?tva koje gubi ose?aj za druge, ali i samo za sebe i konstantno obara prag tolerancije za okolnosti u kojima ?ivi.
Problem koji se nalazi u osnovi predstave i potrebe za njenim stvaranjem jeste dru?tveni nesklad koji u isto vreme obuhvata potrebu za razvijanjem dru?tva sa savremenim tokovima i odr?avanjem u zastarelim hijerarhijskim sistemima u kojima pojedinac mora da obavlja odre?ene aktivnosti da bi zadovoljio pretpostavljenog. Svest da ?ivimo u savremenom dru?tvu i da ?elimo ne?to da promenimo, stvara depresiju, nezadovoljstvo, letargiju, povla?enje u sebe... ?to u isto vreme predstavlja plodno tlo za razvijanje hijerarhijskog sistema. Potreba da se sada bavimo ovim pitanjima inicira da ?to du?e ?ekamo ve?e su ?anse da se i sama svest o postojanju boljeg izgubi, a da dru?tvo preraste u apsolutnu autokratiju.

Cilj dela je iznala?enje alternativnih modela pona?anja koji odstupaju od zadatog nametnutog sistema i u okviru kojih se dru?tvo mo?e osloboditi da deluje i menja stvari oko sebe.
Metodolo?ki pristup kojim se razvija predstava je kreativni ?devising? proces ?ije su po?etne osnove u li?nim iskustvima umetnika koja se posistove?uju sa situacijama u kojima se nalazi kompletno dru?tvo. ?Devising? proces je posebno odabran kao model za razvijanje predstave, jer sukcesivno razvija iskustva i znanja svih u?esnika time i navodi celu grupu da zajedni?ki istra?uje i ravnopravno pronalazi re?enja. Krajnji produkt je koncipiran u formi fizi?kog teatra sa elementima performansa i savremene igre.
Autori i performeri: Nata?a Milojevi?, Aleks Zain, Du?an Muri?, Jelena To?i?

* Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021

241449596_371476294707624_3566164882994754986_n