Back to top

. Dokumenta

Organizaciona struktura Bijenala mladih

PDF

 

Misija

 

Bijenale mladih je najvidljivija, horizontalna platforma za sagledavanje umetničke produkcije mladih u vizuelnim umetnostima u Srbiji i regionu, koja doprinosi ostvarivanju samorefleksivnosti i samokritičnosti sveta umetnosti kroz dijalog umetnika/ca, publike, kustosa/kinja i teoretičara/ki umetnosti, kao i drugih aktera/ki u kulturi.

Oslanjajući se na tradiciju jugoslovenskih bijenalnih izložbi u Rijeci (1960-1991) i Vršcu (1994-2004), kao i Fonda za unapređivanje likovne umetnosti “Moša Pijade” (1972- 1992), Bijenale mladih stvara okvir za:

(1) udruživanje rada mladih ljudi, što uključuje ne samo produkciju i izvođenje umetničkih radova, već i izgradnju diskursa i distribuciju znanja;
(2) kritičko promišljanje sveta umetnosti, preispitivanjem pozicije umetničkog rada u dominantnoj ideologiji;
(3) razvoj društvene odgovornosti i solidarnosti, jednakosti i pravednosti, što se reflektuje u organizacionoj kulturi bijenala;
(4) eksperimentalno delovanje, osmišljavanjem i izvođenjem drugačijih načina za afirmaciju umetnika i širenje ustaljenih granica polja umetnosti.

Bijenale se organizuje na inicijativu i pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije, u nameri da bude mesto integracije novih umetnika u polju, budućih članova ULUS-a. Uz pomoć partnerskih organizacija iz regiona, bijenale se razvija kao dinamična programska celina otvorena za unapređivanje i stvaranje alternativnih načina delovanja u budućnosti.


Organizaciona kultura i pravilnik o radu tima Bijenala mladih


Organizaciona kultura mladih ljudi koji udruženo deluju u cilju organizacije prvog Bijenala mladih vizuelnih umetnika i umetnica u Beogradu definisana je u okviru programa Javnih priprema Udruženja likovnih umetnika Srbije, održanih u avgustu 2020. godine. Utemeljena je na zajedničkom interesu i prepoznatim potrebama aktivnih učesnika i učesnica ovog procesa, a uslovljena je vrednostima na kojima se temelji misija celokupne inicijative, među kojima su najvažnije: jednakost, inkluzivnost, solidarnost, transparentnost i otvorenost za dijalog, pravičnost, društvena odgovornost, kritičnost i savremenost.

Shodno tome, osnovne smernice koje definišu model organizovanja i kulturu delovanja organizacionog tima su:


→ Vrednosti, potrebe, stremljenja


− Unapređivanje uslova za umetnički rad: kao rad na unapređenju pozicije novih umetnika/ca u polju umetnosti, razvoj odnosa s drugim akterima i osiguravanje međusobne jednakosti (bez isticanja pojedinaca nagrađivanjem); propitivanje uslova za stvaralački rad i delovanja kulturne politike;
− Otvorenost: kao spremnost za povezivanje i saradnju, na lokalnom i širem planu; želja za uključivanjem publike u procese stvaranja umetničkog dela; doprinos decentralizaciji i demetropolizaciji kulture i umetnosti kroz aktiviranje pasivnih i malih kulturnih sredina; adekvatnije sagledavanje okruženja u kojem delujemo u cilju osnaživanja pojedinaca za kritičko razmišljanje;
− Kritičko promišljanje sveta umetnosti: kroz sticanje iskustava i znanja o svetu umetnosti; zarad proširivanja polja delovanja i unapređenja pozicije umetnika; u cilju poboljšanja uslova za umetničku produkciju i postojećih odnosa unutar sveta umetnosti; preispitivanje dominantnog poretka u društvu koji se reflektuje na svet umetnosti;
− Eksperimentalnost: u načinu produkcije, distribucije i recepcije umetničkih radova; osmišljavanje novih i preispitivanje ustaljenih formata prezentacije i izvođenja umetnosti; uspostavljanje novih odnosa, uvažavanje različitih gledišta i afirmacija savremenog umetničkog izraza.
− Prenos znanja i iskustva: kao nadgradnja formalnog obrazovanja umetnika (naročito u pogledu ekonomskog funkcionisanja umetničke prakse), stručno usavršavanje kroz delovanje u polju umetnosti, afirmacija vrednosti koje su zasnovane na zajedničkom nasleđu;
− Solidarnost i odgovornost: među članovima/cama tima, ali i u smislu društvenog delovanja; prevazilaženje rigidnih nacionalističkih okvira kroz regionalno povezivanje i zastupanje antiratne politike, doprinos jednakosti (klasnoj, rodnoj, nacionalnoj, starosnoj i dr.) kroz pravedno i transparentno delovanje.


→ Organizacioni tim


− Rad na pripremi bijenala se realizuje na horizontalan, transparentan i demokratičan način, predviđajući mogućnost da učesnici/ce sami/e biraju meru angažmana - stalnim učešćem u organizacionom timu ili povremenim angažovanjem.
− Organizacioni tim podrazumeva učešće u radnim zadacima i preuzimanje odgovornosti shodno zajedničkom dogovoru i vremenskom planu realizacije projekta;
− Povremeno angažovanje podrazumeva konsultativnu ulogu u procesu donošenja odluka;
− Svaki povremeno angažovan/a pojedinac/ka može postati deo organizacionog tima preuzimanjem odgovornosti i radne obaveze u realizaciji projekta; − Učesnici/e projekta mogu biti mladi ljudi do 35 godina starosti, iz Srbije i regiona, čija se interesovanja realizuju u polju kulture i umetnosti;
− Učesnici/e projekta mogu biti članovi/ce Udruženja likovnih umetnika Srbije, što ne predstavlja uslov za učešće;
− Projektom nije predviđen minimum ni maksimum broja članova/ca organizacionog tima potrebnih za realizaciju radnih zadataka;
− Tokom celokupnog procesa otvoren je javni poziv za prijem novih učesnika/ca, što je jasno istaknuto objavom na sajtu Udruženja likovnih umetnika Srbije i sajtu Bijenala mladih.


→ Donošenje odluka unutar Organizacionog tima


− Rad organizacionog tima se odvija susretno u okviru sastanaka i plenuma, organizovanih saglasno potrebi i akcionom planu projekta;
− Radni zadaci predstavljaju sve neophodne poslove u pripremi i realizaciji projekta, koji se upisuju u vremenski plan koji je dostupan svim učesnicima; − Radni zadaci se raspodeljuju u odnosu na pojedinačna interesovanja i ekpertizu, a tako da svaki pojedinac/ka bude ravnomerno angažovan/a u minimum jednom tehničkom i jednom organizacionom zadatku;
− Radni timovi se formiraju prema zadacima, koji se definišu i raspodeljuju na sastancima. Ukoliko nema samoinicijativno prijavljenih, izvršioci radnih zadataka se određuju dogovorno unutar tima, uzimajući u obzir pojedinačno opterećenje;
− Ukoliko radni tim ili pojedinac nije u mogućnosti da realizuje radni zadatak koji je preuzeo u kalendaru u obavezi je da o tome na vreme obavesti sve članove organizacionog tima, kako bi radni zadatak preuzeo drugi član tima;
− Ključne odluke o razvoju projekta i realizaciji aktivnosti donosi plenum organizacionog tima, uz mogućnost konsultativnog učešća svih povremeno angažovanih pojedinaca/ki koji iznose predloge i sugestije o predmetu rasprave;
− Odluke se donose dvotrećinskom većinom članova organizacionog tima, koja se zakazuje shodno na potrebama; U slučaju da odluka ne bude izglasana dvotrećinskom većinom, predmet rasprave se vraća u razmatranje;
− Glasanje se izvodi uživo, ukoliko dozvoljavaju uslovi, a može se organizovati u potpunosti ili delimično preko onlajn alata za glasanje (npr. Google poll); − Ključne informacije o svim odlukama plenuma su dokumentovane zapisnicima koji ostaju trajno dostupni svim članovima;


→ Programska koncepcija Bijenala mladih


− Bijenale mladih je projektna celina u okviru programa Udruženja likovnih umetnika Srbije;
− Program prvog Bijenala mladih čine tri celine koje su otvorene za međunarodno učešće: 1) radionice produkcije radova s timom kustosa; 2) diskurzivni program u saradnji s Međunarodnim udruženjem likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbija i/ili regionalnim partnerima; 3) izložbeni program koji se realizuje u četiri grada: Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Vršcu . Program je užem smislu zamišljen kao prostor za saradnju i produkciju radova, ali i kao dugoročan proces razmene između mladih umetnika, kustosa i drugih aktera u okviru kustoskih radionica i diskurzivnog programa;
− Za učešće u radionici produkcije radova i za učešće u izložbenom programu se raspisuju dva odvojena javna poziva, kako bi se omogućio izbor u odnosu na interesovanja umetnika/ca;
− Kustoski tim predviđa učešće minimum tri osobe, i to jedne iz Srbije i dve iz dve različite zemlje regiona Balkana, sa zajedničkim zadatkom saradnje s umetnicima na pripremi radova; Starosni kriterijum za izbor kustosa/kinja je do 40 godina;
− Izbor kustosa/kinje iz Srbije vrši Umetnički savet ULUS-a na osnovu javnog poziva, dok kustose iz regiona predlažu ustanove i organizacije s kojima je ostvarena partnerska saradnja. Kustoske radionice koncipirane su kao +višemesečna saradnja između kustoskog tima i 40 mladih umetnika*1 iz Srbije i regiona koji se biraju na osnovu javnog poziva, a kojima će za produkciju radova i saradnju sa kustosima biti obezbeđena sredstva;
− Izložbu čine radovi proizašli iz radionica produkcije radova, kao i radovi prihvaćeni na osnovu javnog poziva i selekcije kustoskog tima. Plan je da se izložba realizuje kroz više simultano organizovanih celina u Nišu, Novom Sadu, Vršcu i Beogradu *2.
− Pored kustoskih radionica i izložbe, planira se održavanje pratećeg Diskurzivnog programa koji će biti otvoren za širu javnost, i čiji sadržaj će se graditi u dogovoru organizacionog tima, kustoskog tima, kao i spoljnjih saradnika, prvenstveno članova Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbija i partnerskih organizacija iz regiona;
− Aktivno učešće u organizacionim poslovima pripreme projekta ne podrazumeva zagarantovano izlagačko učešće članova tima, već se odluka o tome donosi na javnim pozivima koji će biti raspisivani u okviru priprema Bijenala;
− Mogući sukob interesa u pogledu učestvovanja u izlagačkom programu Bijenala članovi organizacionog tima sprečavaju angažovanjem kustosa-saradnika koji će doneti odluku o izlagačima, a na osnovu javnog poziva;
− Kustoski tim u saradnji sa Organizacionim timom razvija temu Bijenala, a u odnosu na tematski okvir i zacrtane vrednosti koje izglasava Skupština organizacionog tima;
− Kustoski tim odlučuje o formatu i postavci izložbe, u dogovoru sa umetnicima i raspoloživim resursima;


→ Regionalno povezivanje, partneri i saradnje


− Fokus bijenala je na regionu Balkana (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo*3, Albanija, Grčka, Bugarska, Rumunija, Moldavija), s tim da je Bijenale otvoreno i za učesnike iz ostalih zemalja sveta;
− Za potrebe realizacije programa uspostavljaju se formalna partnerstva s minimum dve organizacije iz dve različite zemlje regiona Balkana (po mogućnosti jedna članica EU i jedna zemlja izvan EU);
− Partnerstva se mogu uspostavljati sa ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva, kolektivima i drugim formalnim i neformalnim inicijativama koje doprinose razvoju savremene umetnosti i produkcije mladih u regionu;
− Posebno se uzimaju u obzir institucije koje baštine tradiciju regionalnog povezivanja mladih umetnika (poput Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci);
− Regionalno povezivanje se ostvaruje kako bi se osiguralo učešće umetnika i drugih aktera u kulturi iz zemalja regiona, ali i u nameri ostvarivanja finansijskih sredstava za realizaciju Bijenala;
− Učešće regionalnih partnera podrazumeva saradnju po pitanju produkcije, savetodavnih doprinosa (delegiranje kustosa-saradnika, pomoć u obezbeđivanju vidljivosti poziva za umetnike, predlaganju predavača i drugih saradnika), kao i učešće u konkretnim projektima kojima se obezbeđuje finansijska potpora realizacije Bijenala (produkcija radova, transport radova i gostovanja umetnika i dr.);
− Na lokalnom planu, mogu se ostvarivati partnerstva s organizacijama u kulturi i privredi zarad ostvarivanja finansijske podrške (sponzorstva, donacije, udruživanje sredstava), jačanja resursa za produkciju radova, realizaciju programa i tehničku podršku;
− U odnosu na obim doprinosa projektu učešće svih partnera i saradnika je vidljivo istaknuto u promotivnim aktivnostima Bijenala mladih.


→ Korišćenje resursa i odnos sa ULUS-om


− Rad organizacionog tima Bijenala mladih odvija se u prostoru Umetničkog paviljona ”Cvijeta Zuzorić”, u prostoriji predviđenoj za zajedničke aktivnosti ULUS-a, a u skladu sa kalendarom korišćenja prostora udruženja;
− Program i organizacija Bijenala mladih se finansira sredstvima ostvarenim na konkursima, kroz sponzorstva i donacije, putem konkursnih prijava koje podnosi ULUS;
− Pravni nosilac projekata Bijenala mladih je Udruženje likovnih umetnika Srbije; − U cilju efikasnog sprovođenja pravno-ekonomskih poslova, organizacioni tim Bijenala mladih sarađuje sa pravnim, ekonomskim, računovodstvenim, organizacionim, tehničkim, PR i drugim službama ULUS-a;
− Organizacioni tim je za svoj rad odgovoran Umetničkom savetu ULUS-a. Takođe, Umetnički savet posreduje u radu Organizacionog tima Bijenala mladih i drugih organa i članova Udruženja likovnih umetnika Srbije. Umetnički savet preuzima zadatak izbora člana kustoskog tima iz Srbije na osnovu javnog konkursa.Umetnički savet ULUS-a prati rad Organizacionog tima i shodno potrebi dogovara koordinacione sastanke; Uprava ULUS-a će biti informisana o razvoju projekta kroz jednomesečne izveštaje.


→ Kodeks komunikacije


− Bez digresija: Radi boljeg informisanja o temama o kojima se razgovara sadržaj lančane prepiske mora da odgovara toku diskusije (naslovu i-mejla, dnevnom redu sastanka i sl.) ukoliko se skrene na potpuno novu temu potrebno zatražiti od ostalih učesnika saglasnost ili u slučaju onlajn prepiske napisati novi i-mejl svim učesnicima s odgovarajućim naslovom;
− Bez lično upućenih polemika i vređanja: U cilju održivosti kolektivnog napretka svi članovi se moraju ponašati na kolegijalan način, uz poštovanje i uvažavanje sagovornika; neophodno je izbeći lično upućene polemike i vređanje.
− Jasnoća u izražavanju stavova: Zarad uspešne komunikacije i dogovora, neophodno je jasno i argumentovano iznošenje činjenica i pitanja; − Predlozi uz sopstveno angažovanje: Komunikacija članova se odvija bez preporuka šta bi neko drugi trebalo da radi i kako, svaki predlog podrazumeva i sopstveni angažman;
− Kružno menjanje uloga i zadataka: Dogovor je da se na svakih mesec dana menja osoba koja vodi zapisnik, zakazuje sastanke, moderira radne sastanke itd.

Ovaj pravilnik kojim se definišu radni zadaci, odgovornost i odnos uključenih u projekat pripreme Bijenala mladih predstavlja okvir za zajedničko delovanje, koji u narednim godinama može biti prilagođen potrebama budućih članova i aktivno primenjen u praksi nakon većinskog usvajanja. U potpunosti je kreiran od strane učesnika Javnih priprema Bijenala mladih koje su održane u avgustu 2020. godine. Stupa na snagu izglasavanjem članova Organizacionog tima Bijenala mladih uz saglasnost Upravnog odbora i Umetničkog saveta Udruženja likovnih umetnika Srbije.


Grupa učesnika/ca Javnih priprema Bijenala mladih
U Beogradu, 1. oktobar 2020. god.

--------------------
*1 Broj učesnika će zavisiti od ostvarenih finansijskih sredstava za realizaciju projekta.
*2 Što će zavisiti od ostvarenih finansijskih sredstava za realizaciju projekta.
*3 Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i Metohije i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Pravilnik Bijenala mladih

PDF

 

Ovaj pravilnik, u ime Udruženja, donosi Upravni odbor ULUS-a i njime se određuju osnovni principi organizovanja projekta Bijenala mladih.

 

Član 1

 

Osnivač i organizator projekta Bijenale mladih je Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), sa adresom: Mali Kalemegdan 1, Beograd.

Manifestacija se oslanja na tradiciju jugoslovenskih bijenala mladih u Rijeci (1960-1991) i Vršcu (1994-2004), kao i na tradiciju Stalnog fonda za unapređenje stvaralaštva mladih umetnika likovnih i primenjenih umetnosti (1972-1992).

 

Član 2

 

Osnovni ciljevi manifestacije su:

a) sagledavanje i promocija umetničke produkcije mladih;
b) edukacija mladih kroz prateće programe i seminare;
c) ostvarivanje saradnje i povezivanje mladih sa umetnicima, kustosima, istoričarima i teoretičarima umetnosti, asocijacijama i institucijama kulture lokalno, regionalno i globalno.

 

Član 3

 

Na manifestaciji mogu učestvovati samo mladi do 35 godina starosti iz zemlje, regiona i sveta koji ne moraju biti profesionalni umetnici niti članovi nekog Udruženja.

 

Član 4

 

Uz obavezu da obuhvata sve osnovne ciljeve (Član 2.), svaka pojedinačna manfestacija Bijenala mladih može imati različitu koncepciju/projekat i strukturu koju potvrđuje Umetnički savet.

Konkurs za predlog koncepcije/projekta manifestacije Bijenala mladih raspisuje Umetnički savet u saradnji s grupom mladih koji deluju u okviru strukturne jedinice ULUS mladih dogovara plan za tekući ciklus pripreme projekta Bijenale mladih.


Član 5

 

Prihvaćena koncepcija/projekat mora biti u skladu sa Statutom Udruženja i mora je odobriti, u celini trajanja manifestacije, Umetnički savet ULUS-a, kao deo godišnjeg izlagačkog programa ULUS-a u tekućoj godini.

Upravni odbor ULUS-a, ako to usvojena koncepcija Bijenala mladih predviđa, sklapa ugovore o saradnji sa pojedincima, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva ili privatnim organizacijama u cilju regulisanja finansiranja i organizovanja manifestacije.

Za potrebe realizacije pripreme i programa Bijenala mladih Umetnički savet ULUS-a i organizacioni tim Bijenala mladih (imenovani koordinatori) koriste tehničke i administrativne resurse Udruženja.


Član 6

 

Manifestacija se finansira iz sredstava dobijenih na konkursima, kroz sponzorstva i donacije iz fondova u zemlji i u inostranstvu. Zahteve za finansiranje manifestacije (konkursne prijave) priprema Umetnički savet u saradnji sa organizacionim timom mladih i partnerskim organizacijama.

 

Član 7

 

Umetnički savet је u obavezi da ovu programsku jedinicu koja podrazumeva rad mladih umetnika razvija sa mladima. Takođe, Umetnički savet prati i koordinira rad Bijenala od faze priprema do završetka manifestacije.

 

Član 8

 

Umetnički savet je dužan da za potrebe arhive Udruženja prikuplja dokumentaciju koja obuhvata sve faze projekta Bijenala mladih od priprema do njegovog završnog dela. Vlasnik arhivske dokumentacije je ULUS, tj. Umetnički savet i ULUS Mladih, inicijativa koju je Upravni odbor Udruženja prepoznao kao važno mesto inkluzije najmađe generacije umetnika (novih članova) u Udruženje.

 

Dana: 17.12.2020. u Beogradu


Potpredsednica Upravnog Odbora
Vahida Ramujkić