Back to top

. Arhiv

Fond mladih

Stalni fond za unapređenje stvaralaštva mladih umetnika likovnih i primenjenih umetnosti

Udruženje likovnih umetnika Srbije čuva građu koja je vezana za rad Fonda za unapređenje stvaralaštva mladih umetnika. Nju čine: pravilnih o uslovima i načinu rada Fonda, zapisnici Upravnog odbora Fonda, izveštaji o radu UO Fonda, poslvnik UO Fonda, dokumentacija o korisnicima fonda, otkupu slika i organizovanim izložbama. Ova građa se čuva u sedištu Udruženja, u suterenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“. Zbirkа „Fonda mladih“  bila je smeštena u objektu koji je ULUS koristio sve do 2018. godine (Mišarska ulica), kada zbog restitucije ULUS napušta objekat i zbirku premešta u Umetnički paviljon.

Istorija Fonda

Beogradska zajednica  kulture i Udruženje likovnih umetnika Srbije potpisali su Ugovor o dodeljivanju sredstava za stimulisanje mladih umetnika 1972. godine. Nakon toga donet je Pravilnih u kome se može videti da Fond ima svojstvo pravnog lica i da mu je sedište pri Udruženju likovnih umetnika Srbije, a da sredstva za tekući administrativni rad Upravnog odbora Fonda obezbeđuju ULUS i ULUPUDS. Pravilnikom je definisano da ove tri strane (Beogradska zajednica kulture, ULUS i ULUPUDS) za svaki mandatni period biraju članove Upravnog odbora koji imaju zadatak da raspisuju javne konkurse, da utvrđuju uslove konkursa, da vrše izbor korisnika, da se staraju o sklapanju ugovora i njegovom izvršenju, da prate rad korisnika fonda i da vrše odabir i procenu vrednosti umetničkih radova ponuđenih za kompenzaciju. Pravo učestvovanja na konkursu imali su članovi ULUS-a i ULUPUDS-a koji nisu navršili 35 godina starosti prilikom podnošenja prijave i koji nisu u radnom odnosu. Pravilnikom je predviđeno da se sa svakim korisnikom Fonda sklapa ugovor kojim se precizira mesečni iznos koji će se isplaćivati u periodu od dve godine na ime avansa za dela koja će korisnik ustupiti Fondu. Fond je prikupljao sredstva od radnih kolektiva, društveno političkih organizacija, institucija i pojedinaca, a kasnije i od prodaje umetničkih dela, stvarajući na taj način nova sredstva za rad Fonda. Zaštitni znak Fonda(ptica sa ptićima) uradio je Miloš Ćirić.

Fond mladih 1972-1973.

Prvi Upravni odbor Fonda radio je u sastavu: Đorđe Bošan (slikar), Ivan Cvetko (slikar) - predsednik UO Fonda, Bora Dragović (keramičar), Nandor Glid (vajar), Olga Jevrić (vajar), Boško Karanović (grafičar), Bosiljka Kičevac (slikar), Moma Marković (sekretar UO Fonda), Radenko Mišević (slikar), Velja Vukičević (keramičar).Na osnovu podataka iz kataloga prve generacije Fonda, Nandor Glid i Boško Karanović nisu proveli ceo mandat kao članovi Upravnog odbora zbog prelaska na nove dužnosti.
Prva generacija korisnika primila je 24.000,00 dinara za period od dve godine (mesečno 1.000 dinara) i to u toj vrednosti Upravni odbor je procenjivao radove kojim su umetnici kompenzovali dobijena sredstva.

Primer: Šemsa Đulizarević

Olupina, ulje - – 4.000,00

Crvena slika, ulje – 5.000,00

Tri prljave krpe, ulje – 4.000,00 

Pejzaž sa đubrišta, ulje – 5.000,00

Smetište, ulje – 1.500,00

Na rubu postojanja, ulje – 4.500,00

_______________________________

UKUPNO: 24.000,00

 

Tokom 1973. godine održane su dve izložve korisnika Fonda: prva u Subotici, u Salonu likovnog susreta (22-31. maj) i druga u Beogradu, Galeriji Doma JNA (26.9-14.10).

Pripremila: Nevena Popović

Jugoslovensko likovno bijenale mladih u Vršcu 1994-2004.

Bijenale mladih u Rijeci 1960-1991.

XIV Biennale mladih

Osvrt (XIV Biennale mladih, Moderna galerija Rijeka, ljeto 1987)

Autor: Tahir Lušić

Jovan Šumkovski, Stanko Pavleski
Moment br. 9, str. 78 – 79 (Časopis za vizuelne medije)
Januar – mart 1988

15.Biennale mladih – teškoće sazrevanja

Osvrt (15. Biennale mladih, Moderna galerija Rijeka, juni – septembar 1989)

Autor: Nina Kudiš

Žaneta Vangeli, Stanko Pavleski, Blagoja Manevski
Moment br. 17, str. 82-83 (Časopis za vizuelne medije)

Januar – mart 1990

Biennale mladih – Rijeka

Grupna izložba / Group exhibition

Tome Adžievski, Narcisa Andreevska Miševa, Margarita Kiselička Kalajdžieva,  Antoni Maznevski, Stanko Pavleski, Gligor Stefanov

Tekstovi / Texts: Berislav Valušek, Sava Stepanov, Ješa Denegri, Vinko Srhoj, Mladen Lučić, Branko Cerovac

Moderna galerija, Rijeka / Museum of Modern Art, Rijeka

 

Katalog Bijenala

 

27.06. – 30.09.1991