Back to top

Arhiv Bijenala mladih

. Fond Mladih

Stalni fond za unapređenje stvaralaštva mladih umetnika likovnih i primenjenih umetnosti

Udruženje likovnih umetnika Srbije čuva građu koja je vezana za rad Fonda za unapređenje stvaralaštva mladih umetnika. Nju čine: pravilnih o uslovima i načinu rada Fonda, zapisnici Upravnog odbora Fonda, izveštaji o radu UO Fonda, poslvnik UO Fonda, dokumentacija o korisnicima fonda, otkupu slika i organizovanim izložbama. Ova građa se čuva u sedištu Udruženja, u suterenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“. Zbirkа „Fonda mladih“  bila je smeštena u objektu koji je ULUS koristio sve do 2018. godine (Mišarska ulica), kada zbog restitucije ULUS napušta objekat i zbirku premešta u Umetnički paviljon.

Istorija Fonda

Beogradska zajednica  kulture i Udruženje likovnih umetnika Srbije potpisali su Ugovor o dodeljivanju sredstava za stimulisanje mladih umetnika 1972. godine. Nakon toga donet je Pravilnih u kome se može videti da Fond ima svojstvo pravnog lica i da mu je sedište pri Udruženju likovnih umetnika Srbije, a da sredstva za tekući administrativni rad Upravnog odbora Fonda obezbeđuju ULUS i ULUPUDS. Pravilnikom je definisano da ove tri strane (Beogradska zajednica kulture, ULUS i ULUPUDS) za svaki mandatni period biraju članove Upravnog odbora koji imaju zadatak da raspisuju javne konkurse, da utvrđuju uslove konkursa, da vrše izbor korisnika, da se staraju o sklapanju ugovora i njegovom izvršenju, da prate rad korisnika fonda i da vrše odabir i procenu vrednosti umetničkih radova ponuđenih za kompenzaciju. Pravo učestvovanja na konkursu imali su članovi ULUS-a i ULUPUDS-a koji nisu navršili 35 godina starosti prilikom podnošenja prijave i koji nisu u radnom odnosu. Pravilnikom je predviđeno da se sa svakim korisnikom Fonda sklapa ugovor kojim se precizira mesečni iznos koji će se isplaćivati u periodu od dve godine na ime avansa za dela koja će korisnik ustupiti Fondu. Fond je prikupljao sredstva od radnih kolektiva, društveno političkih organizacija, institucija i pojedinaca, a kasnije i od prodaje umetničkih dela, stvarajući na taj način nova sredstva za rad Fonda. Zaštitni znak Fonda(ptica sa ptićima) uradio je Miloš Ćirić.

Fond mladih 1972-1973.

Prvi Upravni odbor Fonda radio je u sastavu: Đorđe Bošan (slikar), Ivan Cvetko (slikar) - predsednik UO Fonda, Bora Dragović (keramičar), Nandor Glid (vajar), Olga Jevrić (vajar), Boško Karanović (grafičar), Bosiljka Kičevac (slikar), Moma Marković (sekretar UO Fonda), Radenko Mišević (slikar), Velja Vukičević (keramičar).Na osnovu podataka iz kataloga prve generacije Fonda, Nandor Glid i Boško Karanović nisu proveli ceo mandat kao članovi Upravnog odbora zbog prelaska na nove dužnosti.
Prva generacija korisnika primila je 24.000,00 dinara za period od dve godine (mesečno 1.000 dinara) i to u toj vrednosti Upravni odbor je procenjivao radove kojim su umetnici kompenzovali dobijena sredstva.

Primer: Šemsa Đulizarević

Olupina, ulje - – 4.000,00

Crvena slika, ulje – 5.000,00

Tri prljave krpe, ulje – 4.000,00 

Pejzaž sa đubrišta, ulje – 5.000,00

Smetište, ulje – 1.500,00

Na rubu postojanja, ulje – 4.500,00

_______________________________

UKUPNO: 24.000,00

 

Tokom 1973. godine održane su dve izložve korisnika Fonda: prva u Subotici, u Salonu likovnog susreta (22-31. maj) i druga u Beogradu, Galeriji Doma JNA (26.9-14.10).

 

Pripremila: Nevena Popović

. Vršac 1994-2004.

Jugoslovensko likovno bijenale mladih u Vršcu 1996.
Jugoslovensko likovno bijenale mladih u Vršcu 2004.

. Rijeka 1960-1991.

XVI Bijenale mladih / 1991.

16. Bijenale mladih – Rijeka
Grupna izložba / Group exhibition
Tome Adžievski, Narcisa Andreevska Miševa, Margarita Kiselička Kalajdžieva,  Antoni Maznevski, Stanko Pavleski, Gligor Stefanov
Tekstovi / Texts: Berislav Valušek, Sava Stepanov, Ješa Denegri, Vinko Srhoj, Mladen Lučić, Branko Cerovac
Moderna galerija, Rijeka / Museum of Modern Art, Rijeka
Katalog Bijenala
27.06 – 30.09.1991.

XV Bijenale mladih / 1989.

15. Bijenale mladih – Teškoće sazrevanja
Osvrt (15. Bijenale mladih, Moderna galerija Rijeka, jun – septembar 1989.)
Autor: Nina Kudiš
Žaneta Vangeli, Stanko Pavleski, Blagoja Manevski
Moment br. 17, str. 82-83 (Časopis za vizuelne medije)
Januar – mart 1990.

XIV Biennale mladih / 1987.

14. Bijenale mladih
Osvrt (XIV Bijenale mladih, Moderna galerija Rijeka, leto 1987.)
Autor: Tahir Lušić
Jovan Šumkovski, Stanko Pavleski
Moment br. 9, str. 78 – 79 (Časopis za vizuelne medije)
Januar – mart 1988.

IX Bijenale mladih / 1977.

9. Bijenale mladih
Strana 77
1977.

VIII Bijenale mladih / 1975.

8. Bijenale mladih
Strana 124 - 125
1975.

V Bijenale mladih / 1971.

5. Bijenale mladih
Strana 89-90
1971.

Ana-Maria Milčić

Članak:
Ana-Maria Milčić: Biennale mladih jugoslavenskih umjetnika u Rijeci 1960-1991, 2015
Peristil 58/2015 (171–182)
15. 6. 2015.

Diplomski rad: 
Biennale mladih jugoslavenskih umjetnika, disertacija
Mentor: prof. dr. sc. Julija Lozzi – Barković
Ko-mentor: doc. dr. sc. Berislav Valušek
Student: Ana-Maria Milčić
Rijeka, 15. rujna 2014.