/// THE YOUTH BIENNIAL

 

Obave?tavamo Vas da ?e 29. jula u periodu od 17-22h biti otvoreno Bijenale mladih ? ZAJEDNI?KI JEZIK, me?unarodna izlo?ba savremene umetnosti mladih koje se ove godine prvi put predstavlja beogradskoj publici, a organizuje se pod okriljem ULUS-a na vi?e lokacija u Beogradu (Umetni?ki paviljon Cvijeta Zuzori?, Galerija ULUS, Rimski bunar, Vojni bunker, Veliki barutni magacin (Barutana), Amam (Planetarijum), Sahat kula, Kula Neboj?a, KC Footnote, KC Magacin i niz javnih prostora) sa fokusom na prostor Beogradske tvr?ave.

Ceremonija otvaranja obavi?e se 29. jula u 17h u Umetni?kom paviljonu Cvijeta Zuzori? na Malom Kalemegdanu broj 1, a u istom momentu bi?e otvorena i sva ostala izlo?bena mesta. Piknik povodom otvaranja traja?e od 17-24h na Donjem Kalemegdanu, platou ispred Planetarijuma, uz podr?ku Ki?obrana.
Bijenale mladih ? ZAJEDNI?KI JEZIK 2021 realizuje Organizacioni tim Bijenala mladih u saradnji sa Umetni?kim savetom ULUS-a, a novost projekta je produkcija 40-ak novih radova mladih umetnika.

Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udru?ivali svoj rad, oslanja se na ba?tinu Fonda mladih (1972-1990) koja je poverena ULUS-u na ?uvanje, a proistekla iz Fonda mladih ?Mo?e Pijade?. Tako?e, ?iri okvir ovog poduhvata je tradicija organizovanja Bijenala mladih na na?im prostorima, izlo?be koja se pune tri decenije odr?avala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vr?cu (1994-2004).

Organizacioni tim Bijenala je sastavljen od 35 mladih protagonista na polju kulture, a samo Bijenale uveliko prevazilazi strogo izlo?benu formu i zami?ljeno je kao platforma za horizontalnu saradnju i razmenu novih i afirmisanih aktera u polju umetnosti, samoorganizaciju u pogledu produkcije, a otvorena je za nove u?esnike i partnerstva i predvi?a mogu?nost kontinuiranog ili povremenog anga?ovanja.

Kustoski tim Bijenala, anga?ovan po konkursu, ?ine Senka Latinovi?, Teodora Jeremi? i Jovana Trifuljesko. One su skupa sa Organizacionim timom mladih radile na razvijanju novih ideja mladih umetnika koje su se kasnije i (ko)producirale, a bi?e predstavljene na izlo?bi. Kustoski tim je zaslu?an za izlo?benu koncepciju koja uspostavlja preklapanja i pronalazi sistem u kom se formiraju razli?iti kustoski koncepti odra?avaju?i Bijenale mladih mestom koje odgovara na zajedni?ke potrebe svih koji u?estvuju u njegovom stvaranju – ?to uklju?uje ne samo produkciju i izvo?enje umetni?kih radova, ve? i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. U okviru celokupne manifestacije, uz kustoske radionice, bi?e organizovan i edukativni program u saradnji sa Domom kulture Studentski Grad i mnogobrojnim akterima na lokalnoj umetni?koj i kulturnoj sceni.

Tema manifestacije ZAJEDNI?KI JEZIK predstavlja rezultat sinergije razli?itih koncepata svih uklju?enih u ovaj projekat (tri zasebna kustoska pristupa nastala su na osnovu uvida u organizacionu strukturu i misiju Bijenala mladih koju su sastavili mladi akteri u polju umetnosti tokom pripremnog perioda za organizaciju Bijenala (Javne pripreme I), a potom su sjedinjena u jedinstvenu formu nizom radionica za mlade (Javne pripreme II). Jedinstveno izlo?beno ostvarenje komunicira kroz zajedni?ki ozna?itelj ?mi?, a ne govori u u ime nekog, ve? uspostavlja telo koje govori zajedni?kim jezikom. Takav jezik je konstelacija simbola, ha?tagova, neologizama, emod?ija, ali nije samo to. On je i sistem komunikacije revolucionarnog kolektiva u nastajanju. On je mesto susreta nove generacije koja se sporazumeva na druga?iji na?in, pomalo kriptovano za prethodne, kroz nova pravila, nove izazove, nove tendencije.

Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Free entrance on the opening day!

 

///  ZAJEDNI?KI JEZIK  ///  LANGUAGE IN COMMON  ///

 

Snove o zajedni?tvu je daleko lak?e sanjati, nego ?iveti. Govoriti jezik zajedni?tva u praksi zna?i koristiti zajedni?ki ozna?itelj ?mi?, ali i ?initi to oprezno. Ne ?elimo da govorimo u ime nekoga, ve? da poku?amo da uspostavimo novo kolektivno telo, koje ?govori? ovaj jezik, tako ?to razume i ose?a iste probleme.

Taj jezik poznaje samo plural. On je vi?ezna?an, nadnacionalan, transkulturalan, ne poznaje granice i granice ga ni ne zanimaju. On je pre svega razmena, i nije mogu?e prona?i samo jednu zajedni?ku ta?ku u kojoj se svi putevi, ideje i perspektive sa?imaju i presecaju, a svi glasovi sla?u. Nema ni potrebe tragati za takvom singularno??u. Umesto ta?ke biramo da razvijamo konstelacije. Umesto laganog dodira, odlu?ujemo se za pro?imanje kao strategiju. Umesto povremenih susreta nudimo nerazmrsivo preplitanje kao novi metod. Umesto sporadi?nih poznatih re?i, ?itav jezi?ki aparat baziran na razumevanju postaje sredstvo komunikacije koju koristimo.

Kada govorimo jezikom zajedni?tva mi ne govorimo o op?tim mestima, ve? o mestima op?tih briga. Ako novi po?eci i novi svetovi jesu mogu?i (a mi verujemo da jesu) kako ?emo onda izgraditi novo kolektivno telo koje ?e ih ?iveti? Kako da iskoristimo ?umove savremenog dru?tva da istra?imo horizonte i prostore budu?nosti koje nagove?tavaju, kako da ih zamislimo i dosegnemo?

Na? svet mo?da nije zadesio atomski udar kao u pesmi ?I Melt With You? ali on svejedno jeste na samoj ivici dru?tvenog, ekolo?kog, ekonomskog kolapsa, i ba? u takvom svetu ose?amo potrebu da gradimo novi kolektivitet jer nam je neophodan. Onaj koji svoju snagu ne meri zgusnutim redovima, niti mnogobrojno??u. On se ne gradi kroz fantaziju o velikom zajedni?tvu, ve? kroz mnogo malih povezivanja. Kroz mnogo topljenja i stapanja (Paviljon Cvijete Zuzori?), kroz zajedni?ke snove ili ko?mare o boljim ?ivotima (Planetarijum), kroz sve ono za ?ta ili protiv ?ega ?emo se tek boriti zajedno (Barutana)… Gradi se sporo, i pa?ljivo, kroz mno?tvo ne?nih relacija i odnosa, iskri?avih strujanja, razmenu energije, elektricitet, vibracije. Spojnice novog kolektiva nisu ni ?vrste ni fiksirane. Granice nisu definisane, nema o?trih ivica. Novi kolektiv je pre svega heterogeni fluks. Ne?an je, fleksibilan i fluidan, i ba? zato izuzetno otporan.

 

Izlo?ba je segmentirana u 11 izlo?benih celina u kojima u?estvuje ukupno 118 izlaga?a iz celog sveta, a veliki broj u?esnika nastupi?e i u prate?em programu Bijenala.

 

/// LOCATIONS:

 

Umetni?ki paviljon ?Cvijeta Zuzori?? /// Izlo?bena celina: NEW CONSTELLATIONS – I’ll stop the world and melt with you /// uto-pet 13-19 h, sub-ned 12-18 h

ULUS Gallery /// Izlo?bena celina: BUBBLE: Dropped in the state of imaginary grace /// Podrum Galerije ULUS /// Izlo?bena celina: BORDERLINE: I saw the world thrashing all around your face /// uto-ned 13-20 h

AMAM – Staro tursko kupatilo (Planetarijum) /// Izlo?bena celina: #GOALS: Dream of better lives /// sre-ned 15-19 h

The Old Gunpowder Warehouse (Barutana) /// Izlo?bena celina: BATTLEGROUND: There’s nothing you and I won’t do /// sre-ned 11-19 h

Roman Well /// Izlo?bena celina: REMEDY: I made a pilgrimage to save this humans race /// sre-ned 11-19 h

Military Bunker /// Izlo?bena celina: UNDERNEATH: Moving forward using all my breath /// sre-ned 11-19 h

Muzej grada Beograda – Konak kneginje Ljubice /// Izlo?bena celina: IDENTITIES: Was it always mesh and lace? /// utorak-?etvrtak i subota: 10-17h pet: 10-18 h, ned: 10-14 h

Centar za sliku i tekst – ?Fusnota? /// Izlo?bena celina: TÊTE-À-TÊTE: The future’s open wide /// uto-sub 15-19 h

Public spaces u okviru Beogradske tvr?ave – Kalemegdan i javni prostori grada Beograda

MKM – Kulturni centar ?Magacin?

Sahat Tower 

Kula Neboj?a 

The Amusement Park

 

/// THE PROGRAM:

 

29. jul 17:00h /// Sve?ano otvaranje Bijenala /// UP ?Cvijeta Zuzori??, Mali Kalemegdan 1

29. jul 17-24h /// Matine piknik – Ki?obran ?urka /// Donji grad – Beogradska tvr?ava (plato ispred Planetarijuma)

1. avgust 18h-20h /// Top?iderska klasa – ?urka povodom useljenja /// UP ?Cvijeta Zuzori??, Mali Kalemegdan 1

1. avgust 20h /// Koncert – Tisa Ne?a Herlec – vokal; Ya?ar Kan – saksofon; Mojca Zupan?i? – sintisajzer; Rok Zalokar – sintisajzer; Ruggero Di Luisi – perkusije, bubnjevi, Aleksandar ?kori? – perkusije, bubnjevi /// Muzi?ki paviljon – Gornji grad – Beogradska tvr?ava

4, 7, 10. avgust 17-20h /// Hekler – radionica /// Online / KC ?Fusnota?, Strahinji?a Bana 12 (dvori?na zgrada)

5 – 7. avgust 10-17h /// Tri?nja – radionica /// Luna park

14. avgust 13h /// Agata – radionica virtuelnog dodira /// Online

25 – 29. avgust ta?no vreme ?e biti naknadno objavljeno/// Alexandra Papademetriou – radionica ?The Degrowth Toolbox for Artistic ?The Degrowth Toolbox for Artistic Practices? /// KC ?Fusnota?, Strahinji?a Bana 12

28. avgust 19h /// Nina Risti? – predstava  ?Positive? Lockdown /// UP ?Cvijeta Zuzori??, Mali Kalemegdan 1

2. septembar 18h /// Vera Kavaleuskaya – kolektivna subverzivna meditacija ?All that has melted into air, inhale? /// UP ?Cvijeta Zuzori??

3. septembar 19h /// Nemanja Bo?kovi? –  performans ?Ray? /// Kula Neboj?a, Donji grad – Beogradska tvr?ava

4. septembar 20h /// Predstava ?Mazohizam (ho?u keks!)? /// KC ?Magacin?, Kraljevi?a Marka 7

*  Sonja Radakovi? – performans /// Sahat kula – Beogradska tvr?ava

5. septembar 19h /// Zatvaranje izlo?be / Viking Crew – koncert /// terasa UP ?Cvijeta Zuzori??, Mali Kalemegdan 1

* 15 – 30. septembar /// Diskurzivni program /// Dom kulture ?Studentski grad?

*** Datum i vreme programa ?e biti naknadno objavljeni na sajtu i dru?tvenim mre?ama Bijenala mladih

 

/// TICKETS


Ulaz na Bijenale mladih ?e na dan otvaranja biti na svim lokacijama besplatan.
Tokom trajanja izlo?be prilikom posete Barutani, Vojnom bunkeru i Rimskom bunaru napla?iva?e se karte za ulazak od strane Beogradske tvr?ave, ali ?e za posetioce Bijenala, uz pokazivanje propusnice koja se nalazi na sajtu Bijenala, cene karti biti subvencionisane u iznosu od 50% u odnosu na regularnu cenu karte i iznosi?e: Rimski bunar – 60 dinara, Vojni bunker – 50 dinara, Veliki barutni magacin – 100 dinara, odnosno za sva tri prostora – 210 dinara. U svim ostalim prostorima ulaz na Bijenale mladih je besplatan. Bijenale mladih ne ostvaruje prihod od prodatih ulaznica.

 

/// ARTISTS

Adna Muslija, Clément Bedel, Danijela Matovi?, Iva Palurovi?, Iris Blauensteiner, Jelena Mici?, Jovan Tur?inovi?, KOLXOZ, Katarina Stanojlovi?, Konstantinos Petrovi?, Lidija Risti?, Ljubomir Popovi?, Marija An?elkovi?, Marko Ribo?ki?, Milica Mijajlovi?, Milica Vesi?, Nina Puhar i Milica ?ujovi?, Sanja An?elkovi?, Sanja ?opi?, Sara Milojevi? i Luka Jovanov, Shaotong He, Sofija Pavkovi?, Sonja Jo, Top?iderska klasa (Aleksandar Jovanovi?, David Radonji?, Jovana Blagojevi?, Ksenija Erjavec, Marija Soluji?, Marijana Arunovi?, Marko Obradovi?, Mihailo Risti?, Nevena Ostoji? i Pavle ?ur?i?), Vanja Novakovi?, Vanja ?uni? i Pavle Banovi?, Vera Kavaleuskaya, Viktoria Schmid, ?arko Aleksi?, Davud Turkovi?, Isidora Krsti?, Jana Gligorijevi? i Marija Stankovi?, Jelena Mili?evi?, Milena Petronijevi?, Nik?a Suzi?, Pavle Golijanin, Sara Masnikosa, Tamara Milo?evi?, Zulfikar Filandra, Ana Aleksi?, Andrijana Bugari?, Anja Ton?i?, Glen De Cock, Ivana Mirchevska i Elena Chemerska, Ksenija Tajsi?, Léa Tissot-Laura, Miljana Nikovi?, Darja Mamula, Katarina Ilija?evi?, Marija Nikoli?, Milena Ivanovi?, Nikola Radosavljevi?, Romana Pehar, SABA (Silvia Amancei i Bogdan Armanu), Slobodan Sailovi?, Vojislav Pavlovi?, Bojana Brankovi?, Kristina Palanjuk, Nemanja Milenkovi?, Rita Nobre, Sofiia Sorokina, Tisa Ne?a Herlec i Mojca Zupan?i?, Anja ?tark, Darko Sreti?, Dunja ?orlomanovi?, Lazar Stoji?, Milena Petrovi?, Pavle Radovi?, Vladimir Vasi?, Aleksandar Radi?evi?, Juliana Nozomi, Kristina Bajilo, Mila Pani?, Pavle ?ur?i?, Tara Rodi?, Adrienn Újházi i Marija ?umarac, Dea D?ankovi?, Dejan Krsti?, Karen Nhea Nielsen i Marko Guti? Mi?imakov, Katarina Vasiljevi?, Lubica Mildeova, Nata?a Nedelkova, Sandra Laki?evi?, Sara Apostolovi?, Sa?a Tati?, Sofija Mil?i?, Sofija Modo?anov, Sybil Montet, Teodora Dimitrijevi?, ?eljka Aleksi?, Agata Szymanek, Aleksandar Rakezi?, Alexandra Papademetriou, Hekler (Nata?a Prljevi?, Jelena Prljevi?, Sonja Blum), Maja Simi?i?, Milica Duki?, Na?a Kra?unovi?, Denise Lee, David Bilek, Tijana Radenkovi?, Borjan Gruji?, Nastasija Franklin i Jelena Krivokapi?, SABA (Silvia Amancei i Bogdan Armanu), Bogdan ?ukanovi?, Darija Dragojlovi?, Jelisaveta Rapai?, Rebekka Ana Aimée Stuhlemer, Samit Nesvrstanih, Alma Ga?anin, Bojan Stoj?i?, Kemil Bekte?i, Olena Newkryta, Jovana Sudimac, Aleks Zain i Nata?a Milojevi?, Nemanja Bo?kovi?, Nina Risti?, Ognjen Rodi?, Sonja Radakovi?, Stefan Luki?, Tisa Ne?a Herlec i Mojca Zupan?i?, Viking Krew

Molimo sve posetioce da se pridr?avaju svih aktuelnih pandemijskih mera opreza i budu odgovorni prema sebi i drugima.

Organizational Team Youth Biennial 2021