Tokom letnje pauze u galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije otpo?ele su javne pripreme za organizaciju Bijenala mladih koje je planirano da bude odr?ano 2021. godine. Inicijativa za ponovno pokretanje Bijenala, kao kulturnog okvira u kojem su vizuelni umetnici udru?ivali svoj rad, oslanja se na kolekciju Fonda mladih (1972-1990) koja je poverena ULUS-u na ?uvanje, a proistekla je iz Fonda mladih ?Mo?e Pijade?. Tako?e, ?iri okvir ovog poduhvata je tradicija organizovanja Bijenala mladih na na?im prostorima, izlo?be koja se pune tri decenije odr?avala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vr?cu (1994-2004).

 

Kroz jednomese?ni program mladi umetnici ?e imati priliku da se uklju?e u rad najstarijeg profesionalnog udru?enja umetnika u regionu, kreiraju?i sopstveno polje delovanja koje je u potpunosti samoorganizovano. Radionice i predavanja istaknutih stru?njaka u polju savremene umetnosti (vidljivi i ?iroj javnosti putem emitovanja onlajn), istra?ivanja kulturne scene i institucionalne infrastrukture imaju za cilj osna?ivanje grupe mladih umetnika da slede?e godine pokrenu sopstvenu manifestaciju ? novo Bijenale mladih umetnika, me?unarodni projekat pod okriljem ULUS-a. U projektu je u?estvovalo 80 mladih umetnika.

Projekat je volonterski podr?ao veliki broj kustosa, kriti?ara, organizatora kulturnih doga?aja i umetnika poput Stevana Vukovi?a, Ksenije ?urovi?, Jelene Vesi?, Nade Grozdani?, Branislava Dimitrijevi?a, Maje ?iri?, Mirjane Bobe Stojadinovi?, Maje Lali?, Marijane Cvetkovi?, Dejana Vasi?a, Divne Vuksanovi?, Vide Kne?evi?, Isidore Ili?, Aleksandrije Ajdukovi?, a sve u organizaciji ULUS-a, odnosno Umetni?kog saveta i Inicijative ULUS Mladih. Kroz sistem radionica i predavanja, grupa mladih umetnika je podstaknuta da reflektuje, kreira i samostalno osmi?ljava produkcijske potrebe realizacije budu?eg Bijenala mladih u pogledu organizacionih, koncepcijskih, finansijskih, komunikacionih i svih drugih aspekata projekta.

Program javnih priprema Bijenala mladih se sastoji od ?etiri celine osmi?ljene tako da pomognu artikulaciju prostora za umetni?ku praksu mladih, koja ?e biti prepoznata i dru?tveno u?inkovita. To su istra?iva?ki procesi i radionice na temu mapiranja umetni?ke scene, predavanja o kustoskim praksama i organizaciji umetni?kih izlo?bi, zatim programska celina na temu umetni?kog rada, prakti?ne radionice koje iniciraju mladi umetnici shodno svojim potrebama, i zavr?ni program u okviru kojeg ?e biti tematizovana koncepcija novog Bijenala mladih. Osnovni izazov koji su ve? na prvim susretima u?esnici ovog programa prepoznali je konstruisanje druga?ijeg iskustva od onog koje nude politi?ka i ekonomska stvarnost. Ova smernica u daljem odre?enju pravca kolektivnog delovanja proiza?la je iz prvog radioni?arskog bloka koji je podrazumevao aktivno upoznavanje sa institucionalizovanom umetni?kom praksom. Kroz obilaske, istra?ivanja na terenu, intervjue aktera u kulturi, mladi su putem Zoom aplikacije prezentovali na?in rada tri tipa sektora i izlo?benih i produkcionih prostora u polju kulture: javnih ustanova kulture (Dom omladine Beograda, Studentski kulturni centar, Dom kulture Studentski grad, Prodajna galerija Beograd, Muzej savremene umetnosti Beograd), privatnih organizacija i inicijativa u kulturi (Umetni?ki prostor U10, Bioskop Balkan, Galerija Novembar, Galerija ?tab i Galerija Rima), kao i organizacija civilnog dru?tva (Kulturni centar Magacin/Praksa, Kvaka 22, Muzej Trudbenik i Matrijar?ija). U?esnici programa su ispitivali zakone koji defini?u polje umetnosti, a u tome su imali pomo? kriti?ara, kustosa i teoreti?ara umetnosti Stevana Vukovi?a, umetnika Danila Prnjata i sociolo?kinje i kulturne radnice Ksenije ?urovi?.

U cilju boljeg razumevanja konteksta u kojima su nastajale doma?e institucionalne platforme za mapiranje produkcije mladih umetnika, kustosi Stevan Vukovi? i Nada Grozdani? su predstavili dve studije slu?aja jugoslovenskih bijenala mladih, sagledanih kroz proces globalne bijenalizacije sveta umetnosti. O iskustvu osmi?ljavanja i vo?enja izlo?bi velikog formata u razli?itim geopoliti?kim uslovima rada i institucionalnim okvirima, mogu?nostima za kreiranje kriti?kog prostora i razumevanju epistemolo?kog karaktera umetni?ke prakse govorili su Jelena Vesi?, nezavisna kustoskinja, istori?arka i teoreti?arka umetnosti, Branislav Dimitrijevi?, profesor istorije i teorije umetnosti, te nezavisni kustosi i kriti?ari Maja ?iri? i Dejan Vasi?. Na osnovu serije predavanja i razgovora sa Mirjanom Bobom Stojadinovi?, Majom Lali? i Marijanom Cvetkovi?, kulturnim radnicama sa iskustvom u prikupljanju sredstava, promociji i organizaciji velikih kulturnih doga?aja, u?esnici su imali prilike da razmene iskustva i razrade organizacione planove budu?e manifestacije Bijenala mladih. U okviru poslednje celine programa Javnih priprema, u?esnici su dobili mogu?nost da se upoznaju sa temom rada u umetnosti kroz direktnu razmenu sa Aleksandrijom Ajdukovi? i Isidorom Ili?, predstavnicama radnih grupa ULUS-a za samostalne umetnike i fer prakse, ali i da prisustvuju predavanju profesorke teorije medija i filozofkinje Divne Vuksanovi? o mogu?nosti umetnosti da se kroz umetnost kreiraju nova mesta utopijskih narativa.

Izuzetno veliki odziv umetnika na poziv koji je raspisao ULUS ukazuje na jaku potrebu novih umetnika za kreiranje druga?ijih prostora razmene i javnog delovanja. Iako je jedna od najva?nijih snaga ove inicijative zainteresovanost mladih za kolektivnu praksu i samoorganizovano delovanje, ceo proces se odvija u ote?anim okolnostima, uslovljenim pandemijskom krizom i izostankom podr?ke iz javnih izvora finansiranja. Dok je konkurs Grada Beograda otkazan, Ministarstvo kulture i informisanja nije prepoznalo zna?aj ove inicijative, te nije finansijski podr?alo ovaj projekat, istovremeno usmeravaju?i zna?ajna sredstva ka finansiranju komercijalnih privatnih galerija. Takva raspodela javnih sredstava reflektuje kulturnu politiku koja stvaraju?i kontrolisan prostor umetni?kog delovanja ne ostavlja mesta za nove aktere i inicijative.

Poslednja radionica u sklopu projekta Bijenale mladih ? Javne pripreme obuhvati?e analizu stanja i mogu?nosti za konkretne korake ka organizaciji budu?e izlo?be. U Galeriji ULUS i Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori?? zavr?nog dana projekta, u nedelju 23. avgusta, bi?e odr?ana virtuelna live streaming prezentacija projekta na kojoj ?e grupa mladih umetnika, u?esnika ovogodi?njeg letnjeg programa, predstaviti javnosti predlog jedinstvene organizacije Bijenala mladih 2021 na kojoj su tokom avgusta meseca intezivno radili podeljeni u manje grupe i putem virtuelnih komunikacija. Celokupan poduhvat promi?ljanja mogu?ih formi i zna?enja novog bijenala mladih mo?e se pratiti na YouTube kanalu Udru?enja likovnih umetnika Srbije, kao i privremenom izlo?bom dokumentacije radnog procesa u Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori?? koja ?e, ukoliko uslovi dopuste, biti otvorena za publiku zavr?nih dana rada na projektu, u subotu 22. i nedelju 23. avgusta.

 

BETON BR.222