Institut za savremenu umjetnost (ISU) najavljuje program edukacije ?Ve?ernja ?kola,? koji ?e se odvijati kroz seriju predavanja, diskusija i radionica. Kroz ovaj interdisciplinarni i alternativni edukativni program, ISU ?eli da doprinese slobodnom protoku ideja, znanja i iskustava neophodnih za razumevanje jezika savremene kulture i dru?tva, te razvoju uslova u Crnoj Gori za participaciju u regionalnoj i globalnoj razmeni znanja.


Program se obra?a prvenstveno mladim generacijama koje su na po?etku istra?ivanja razli?itih dru?tvenih i umetni?kih praksi i teorija, kao i ostalima koji iska?u interesovanje i motivaciju putem ovog javnog poziva. Jedan od klju?nih ciljeva ?Ve?ernje ?kole? je i stvaranje terena za uspostavljanje novih komunikacija, razmena i trajnijih saradnji, kako me?u polaznicima tako i sa na?om organizacijom i saradnicima. Zbog toga je program ?Ve?ernje ?kole? osmi?ljen da podr?i aktivno u?e??e polaznika ?kole, kroz niz susreta u toku januara i februara 2021. Godine.

 

Prvi programski blok ? ORIJENTACIJA

 

19, 20. i 21. januar 2021. god. (utorak, sreda i ?etvrtak) od 19 ? 21h


Program po?inje blokom online predavanja i diskusija ?Orijentacija,? koji okuplja predava?e iz razli?itih umetni?kih i dru?tvenih disciplina: Ana Ivanovi? (istori?arka umetnosti), Mirko Radonji? (pozori?ni reditelj), Nemanja Be?anovi? (filmski reditelj i eksperimentalni muzi?ar), Nikola Ze?evi?, (predava? na katedri za politi?ku istoriju na Humanisti?kim studijama ? UDG), Paula Petri?evi? (filozofkinja, feministi?ka i mirovna aktivistkinja), Sonja Dragovi? (urbanistkinja), Vladimir ?uri?i? (teoreti?ar muzike i predava? na Muzi?koj akademiji na Cetinju) i Natalija Vujo?evi? (umetnica i kuratorka ISU). ?Orijentacija? nastoji da stvori prostor za razgovor, promi?ljanje i razumevanje savremenog kulturnog i dru?tvenog konteksta u Crnoj Gori.

 

Drugi blok predavanja ? DOPUNSKA NASTAVA

 

i 3. februar 2021. god. (utorak i sreda) od 19 ? 21h

 

U drugom programskom bloku ?Dopunska nastava,? predstavi?e se organizacije i pojedinci iz regiona koji razvijaju sisteme alternativne edukacije i koji svoje prakse grade kroz interdisciplinarno delovanje: Ana Devi? (kuratorka i edukatorka, ?lanica WHW kolektiva, Zagreb), Albert Heta (umetnik, PhD istra?iva?, suosniva? Centra za suvremenu umetnost Stacion Pri?tina, direktor ?Summer school as a school? i RRIPAK), Danilo Prnjat (umetnik, volonterski anga?ovan u Umetni?kom savetu ULUS, Beograd), Miran Mohar (umetnik, ?lan IRWIN kolektiva, Ljubljana), Tjasa Poga?ar (spisateljica i kuratorka savremene umentosti, suosniva?ica ?asopisa za kritiku i teoriju suvremene umetnosti ?UM, Ljubljana).

Tre?i programski blok ? ARHIVI ? POZNAVANJE DRU?TVA

 

i 24. februar 2021. god. (utorak i sreda) od 19 ? 21h

 
Bavi?emo se i zapostavljenim istorijama, umetni?kim arhivima i arhivskom obrtu u praksama savremene umetnosti kroz primere i prakse iz regiona i Evrope, u tre?em bloku predavanja ?Arhivi-Poznavanje dru?tva,? gde ?e govoriti: Bojana Pi?kur (kuratorka u Modernoj galeriji u Ljubljani), Zdenka Badovinac (spisateljica, kuratorka i kriti?arka umetnosti, Ljubljana), Jelena Vesi?, (nezavisna kuratorka i teoreti?arka umetnosti, Beograd), Kumjana Novakova (kuratorka filma, rediteljka i istra?iva?ica, Skoplje). Kako proces arhiviranja mo?e da podstakne ne samo reflektivno razmi?ljanje, ve? i umetni?ko djelovanje kao otpor institucionalizaciji i kanonizaciji, bi?e tema radionice ??ta ostaje od onoga ?to se desilo?,? koju ?e voditi umetnica Adrijana Gvozdenovi? (ISU).

Detaljnije o ?Ve?ernjoj ?koli? mo?ete na?i na: http://ica-me.org/me/2020/12/28/vecernja-skola/ i na facebook stranici Instituta za savremenu umjetnost. Kako biste se prijavili za u?e??e u Ve?ernjoj ?koli, po?aljite prijavu do 17. januara na institut@ica-me.org koja sadr?i va?u kratku biografiju. Kako bi uspostavili ?eljeni kontinuitet, od polaznika se o?ekuje u?e??e u celokupnom programu ili u ve?em delu programa ?Ve?ernje ?kole,? u skladu sa mogu?nostima.