Institut za savremenu umjetnost (ISU) najavljuje program edukacije ?Ve?ernja ?kola,? koji ?e se odvijati kroz seriju predavanja, diskusija i radionica. Kroz ovaj interdisciplinarni i alternativni edukativni program, ISU ?eli da doprinese slobodnom protoku ideja, znanja i iskustava neophodnih za razumevanje jezika savremene kulture i dru?tva, te razvoju uslova u Crnoj Gori za participaciju u regionalnoj i globalnoj razmeni znanja.


Program se obra?a prvenstveno mladim generacijama koje su na po?etku istra?ivanja razli?itih dru?tvenih i umetni?kih praksi i teorija, kao i ostalima koji iska?u interesovanje i motivaciju putem ovog javnog poziva. Jedan od klju?nih ciljeva ?Ve?ernje ?kole? je i stvaranje terena za uspostavljanje novih komunikacija, razmena i trajnijih saradnji, kako me?u polaznicima tako i sa na?om organizacijom i saradnicima. Zbog toga je program ?Ve?ernje ?kole? osmi?ljen da podr?i aktivno u?e??e polaznika ?kole, kroz niz susreta u toku januara i februara 2021. Godine.