U cilju ponovnog pokretanja manifestacije ?Bijenale mladih?, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog  prostora udru?ivali  svoj  rad, krajem 2020. godine je na poziv Udru?enja likovnih umetnika Srbije okupljena grupa mladih umetnika/ca, kustosa/kinja i teoreti?ara/ki umetnosti, arhitekata/kinja i drugih aktera/ki u kulturi. Grupa je tokom prethodnih pet meseci vredno radila na osmi?ljavanju koncepta i na?ina organizovanja Bijenala, izboru saradnika i partnera, ?to je sumirano u smernicama organizacione strukture projekta. Bijenale je zami?ljeno kao dinami?ka programska celina utemeljena na zajedni?kom interesu i prepoznatim potrebama aktivnih u?esnika i u?esnica ovog procesa, ?to uklju?uje ne samo produkciju i izvo?enje umetni?kih radova, ve? i izgradnju diskursa i distribuciju znanja.

 

Budu?i da rad u timovima koji su horizontalno organizovani zahteva stalno preispitivanje postignutih rezultata i daljeg usmerenja, u narednih mesec dana kroz program javnih priprema radi?e se na reorganizaciji snaga i integraciji novih ?lanova i ?lanica tima. To je jedinstvena prilika za sve one koji ?ele da postanu deo ovog projekta da se jave i priklju?e organizaciji prvog Bijenala mladih Udru?enja likovnih umetnika Srbije. Vi?e informacija o uslovima i na?inu prijave je dostupno u stalno otvorenom pozivu na sajtu ULUS-a.

 

Program nastavka javnih priprema bi?e organizovan u sedam sesija koje ?e organizovati grupa mladih koja je do sada radila na pripremi Bijenala, uz podr?ku mentora i mentorki koji su aktivni u polju promi?ljanja horizontalnog organizovanja, savremenih kustoskih praksi i produkcije u polju umetnosti, prema slede?em rasporedu:

 

?etvrtak, 28. januar, 17h, online: Razgovor sa Novim ?lanovima i ?lanicama ULUS-a / prezentacija projekta Bijenala mladih

Link za pristup Zoom razgovoru:

 

https://us02web.zoom.us/j/85088754005?pwd=REFFdnN4blYrelpJQXRtTS9GZE91QT09

 

Passcode: 332458

 

Subota, 30. januar, 17h,UP ?Cvijeta Zuzori??: Razgovor sa Irenom Risti? / Ka kolektivnoj autonomiji

 

Subota,06. februar, 13h: Razgovor sa Stevanom Vukovi?em / Promi?ljanje izlo?beno- organizacione politike Bijenala mladih

 

Subota, 13. februar, 13h: Razgovor sa Majom ?iri? / Promi?ljanje izlo?beno- organizacione politike Bijenala mladih

 

Subota, 20. februar, 13h: Razgovor sa Marijanom Cvetkovi? / Promi?ljanje organizaciono ? finansijske strukture Bijenala mladih

 

Subota, 27. februar, 13h: Razgovor sa Maja Lali? / Promi?ljanje organizaciono ? finansijske strukture Bijenala mladih

 

Subota, 06. mart, 13h:Zavr?na sesija organizacionog tima i mentora / Planiranje narednih koraka

 

Program ?e biti organizovan  kombinovano, u prostoru Udru?enja likovnih umetnika Srbije (Umetni?ki paviljon ?Cvijeta Zuzori??) i preko YouTube kanala ULUS-a. Program nastavka javnih priprema Bijenala mladih podr?an je sredstvima Platforme za teoriju i praksu zajedni?kih dobara Zajedni?ko.org.