Public Preparations

Bijenale mladih 2023

Javne pripreme 2022

Javne pripreme 2022 koncipirane su kao celogodi?nji rad Organizacionog tima Bijenala na osmi?ljavanju, razvoju i produkciji Bijenala mladih 2023. Tokom ovog procesa mladi imaju mentorsku podr?ku istaknutih stru?njaka u polju likovne umetnosti i koordinatora imenovnog ispred ULUS-a.

Radionice se realizuju kao razgovori, ?itala?ke grupe i diskusije, tokom kojih se po?etne ideje i koncepti umetnika ?to potpunije razvijaju uz pomo? mentora. Program je sastavljen iz serije zajedni?kih razgovora kroz koje se poku?ava odgovoriti na postavljena pitanja mladih, te pokrenuti mlade na promi?ljanje dru?tvenih tema. Na ovaj na?in, za?eta problematika, inicirana od strane mladih, dobija dodatnu strukturalnu dogradnju i ?iru kontekstualizaciju. Platforma je koncipirana kao prostor za eksperiment, dijalog, razmenu mi?ljenja, u cilju ?to bolje pripreme za izvo?enje finalnih radova (nove produkcije mladih umetnika) i njihovog predstavljanja (same izlo?be) ? Bijenala mladih 2023.

Mentori Javnih priprema i edukativnog programa Raspri?avanje II u toku 2022. i 2023. su: