Public Preparations

Youth Biennial 2021

Gotovo celogodi?nji pripremni rad na projektu Bijenala mladih 2021 (april 2020 – mart 2021) se uglavnom bazirao na lokalnim kapacitetima i temama tj. radu sa mladim umetnicima u okviru inicijative ULUS Mladih koju je pokrenuo ULUS, radu sa novim ?lanovima ULUS-a kojih je u toku prethodne godine rekordan broj prijavljenih za ?lanstvo (100), te na osna?ivanju unutra?njih resursa mi?ljenja i proizvodnje umetnosti (govorni programi ULUS-a u toku 2020.). Inicijativa ULUS Mladih je nastala 2020. godine kao posebna programska jedinica Udru?enja likovnih umetnika Srbije za saradnju s mladim umetnicima i mesto inkubacije novih ?lanova Udru?enja. Aktivnosti inicijative slu?e promociji mladih umetnika i njihovom osposobljavanju u pogledu samostalne organizacije umetni?kog programa.