Kao kontra-te?nja dominantnom neoliberalnom poretku sveta umetnosti u kojem su odnosi definisani prema hijerarhijskom obrascu i u kojem umetnost doprinosi legitimizaciji kapitalisti?kih odnosa eksploatacije, na poziv Udru?enja likovnih umetnika Srbije je okupljena grupa mladih umetnika/ca, novih ?lanova Udru?enja, kustosa/kinja i teoreti?ara/ki umetnosti, arhitekata/kinja i drugih aktera/ki u kulturi s namerom kreiranja sopstvenog polja delovanja koje bi u potpunosti bilo samoorganizovano. Inicijalni povod okupljanja mladih koji deluju u polju kulture i umetnosti je ponovno pokretanje manifestacije Bijenale mladih, kao mesta na kojem su umetnice i umetnici jugoslovenskog prostora udru?ivali svoj rad.