Concept

Youth Biennial 2021

Bijenale Mladih 2021 obuhvata tri centralna segmenta:

1. Curatorial workshops / work on the production of new works by young artists;
2. Izlo?bu na vi?e lokacija u Beogradu sa fokusom na predeo Kalemegdanske tvr?ave;
3. Edukativni program - prate?i program izlo?be (onlajn)

1. CURATORIAL WORKSHOPS

Radionice produkcije novih umetni?ki radova (april-maj)
Kustoske radionice koncipirane su kao ?etvoronedeljna saradnja kustoskog i organizacionog tima sa 40 mladih umetnika iz Srbije i regiona Balkana koji se biraju na osnovu javnog poziva, a kojima ?e za produkciju radova i saradnju ovim projektom biti obezbe?ena sredstva. Planirano je da se odr?i 5 kustoskih radionica koje bi bile problemski dalje koncipirane tek po zavr?etku javnog raspisa za prijem predloga projekata za produkcije novih radova, shodno uvidu u teme i ideje kojima se bave mladi umetnici. Radionice ?e se odvijati kroz intezivnu komunikaciju tima mladih kustoskinja i organizacionog tima BM sa 40 mladih umetnika, kombinovano onlajn i u?ivo. 40 umetnika ?e biti izabrani putem javno raspisanog konkursa (otvoren tokom marta meseca). Radionice ?e se odr?avati i u?ivo: na otvorenom prostoru Kalemegdanske tvr?ave, u prostorijama Umetni?kog paviljona ?Cvijeta Zuzori?? i Doma kulture Studentski grad, tokom meseca maja i juna, shodno epidemiolo?kim uslovima. Koncipirane su kao prostor za eksperiment, dijalog, razmenu mi?ljenja, u cilju ?to bolje pripreme za izvo?enje finalnih radova.

Plan realizacije projekta podrazumeva slede?e faze:

Phase 1 / workshop: ARTICULATION OF IDEAS / ATTENTION & LISTENING

Radionice su zami?ljene kao razgovori, ?itala?ke grupe i diskusije izme?u umetnika i organizacionog tima Bijenala (svih uklju?enih u projektu), tokom kojih bi se po?etne ideje i koncepti umetnika ?to potpunije razvili. Kustoske radionice bi se tokom aprila (priprema) i maja 2021. godine odvijale u prostorima Udru?enja, Doma kulture Studentski grad, na otvorenom prostoru po Kalemgdanskoj tvr?avi, a prema potrebi i onlajn. Planirano je da se odr?i 5 kustoskih radionica koje bi bile problemski dalje koncipirane tek po zavr?etku javnog raspisa za prijem predloga projekata za produkcije novih radova, shodno uvidu u teme i ideje kojima se bave mladi umetnici.

Kustoske radionice vodi tim od tri mlade kustoskinje izabrane od strane Umetni?kog saveta ULUS-a na javnom konkursu (decembar 2020-januar 2021): Jovana Trifuljesko, Senka Latinovi? i Teodora Jeremi? (biografije u prilogu).

Segment kustoskih radionica je posve?en saradnji sa studentima Arhitektonskog fakulteta (pod mentrostvom profesora dr Pavla Stamenkovi?a, docenta i dr Petra Cigi?a), koji ?e se uklju?iti u proces osmi?ljavanja izlo?bene postavke (razrada arhitekture izlo?be na vi?e lokacija u Beogradu) i u direktnoj komunikaciji sa umetnicima i kustosima, kroz timski rad, ste?i va?na prakti?na iskustva. Zajedno ?emo posetiti izlo?bene i javne prostore u kojima ?e izlo?ba biti postavljena, ?itati tekstove koje ?e kustoski tim pripremiti i prilagoditi u saradnji sa umetnicima, transparentno razgovarati o bud?etskim kapacitetima izlo?be i postizanju ?to boljih rezultata sa postoje?im resursima, kao i interakciji sa publikom kroz prate?i program koji ?e se odvijati tokom trajanja izlo?be.

Planirano je da se za vreme trajanja kustoskih radionica, sprovede istra?ivanje o uslovima rada mladih umetnika iz Srbije, koje bi bilo dostupno publici za vreme trajanja izlo?be (katalog izlo?be, ULUS MEDIA).

Phase 2 / workshop: PRODUCTION OF WORKS / INTERACTION & PLAY
Jun i jul 2021 bi?e posve?eni produkciji do 40 novih umetni?kih radova. Pozivom za predlog radova koji bi bili realizovani u sklopu Bijenala mladih, mladi bi bili ohrabreni da predlo?e ne samo pojedina?no stvarala?tvo, ve? i udru?ivanje u grupe/kolektive pri izvo?enju finalnih radova. Radovi ?e biti zami?ljeni i izvedeni u najrazli?itim medijima: video/audio, tekstualni iskaz, performans, instalacija, site-specific intervencija, slika, skulptura, itd.
2. IZLO?BU: ZAJEDNI?KI JEZIK / LANGUAGE IN COMMON
(29. jul ? 05. septembar 2021) ? fizi?ki prostor
U toku leta bi?e realizovan program u okviru kojeg se sumira celokupno iskustvo koje su u?esnici stekli i prezentuje kroz izlo?bu i prate?e programe. Izlo?ba nije konvencionalno zami?ljena, ve? predstavlja mesto susreta i razmene svih uklju?enih u ovaj proces, i deljenja sa ?irom publikom. Izlo?ba se realizuje u fizi?kom prostoru na vi?e lokacija u Beogradu (Prostori ULUS-a, Dom kulture Studentski grad, Kalemegdanska tvr?ava, niz javnih prostora). Po?eljno je da se radovi promisle u odnosu na dati prostor: javne povr?ine i institucije koje se tamo nalaze (Kula Neboj?a, opservatorija, Prirodnja?ki muzej, Zoolo?ki vrt, Vojni muzej, Rimski bunar, barutana, luna-park itd). Planirano je da izlo?bu prati katalog koji bi trebao da dokumentuje sva iskustva tokom realizacije ovog projekta, a prate?i program izlo?be ima?e edukativnu funkciju, da razvoje projekta mladih umetnika i drugih budu?ih kulturnih radnika koji su prakti?no realizovani tokom kustoskih radionica, u teorijskom smislu i u pogledu dru?tvene anga?ovanosti dodatno pro?iri, ?ime ?e biti kreiran prostor za nastavak usavr?avanja mladih umetnika i usled zavr?etka projekta Bijenale mladih 2021. Umetni?ka istra?ivanja i nove produkcije, bi?e deljena i putem novog segmenta ULUS-ovog veb sajta – ULUS MEDIA.
ZAJEDNI?KI JEZIK naziv je izlo?be Bijenala mladih 2021 a nastao je kao rezultat sinergije razli?itih koncepata svih uklju?enih u ovaj projekat (tri zasebna kustoska pristupa nastala su na osnovu uvida u organizacionu strukturu i misiju Bijenala mladih koju su sastavili mladi akteri u polju umetnosti tokom pripremnog perioda (Javne pripreme I) a potom su sjedinjena u jedinstvenu formu (Javne pripreme II). Selektovane teme izlo?be odnose se na refleksiju permanetnog kriznog stanja u savremenom dru?tvu i polju umetnosti, sagledanog kroz ideolo?ku transformaciju rada (u umetnosti i drugim oblastima dru?tvenog delovanja), javnog prostora i javnog interesa, kao i zdravstveno-ekolo?kih posledica koje imaju uticaja na savremeni svet.