Udru?enje likovnih umetnika Srbije upu?uje javni poziv za kustosku poziciju prvog Bijenala mladih u Beogradu koje ?e biti odr?ano u avgustu 2021. godine.


Bijenale mladih je nova inicijativa pod okriljem Udru?enja likovnih umetnika Srbije u okviru koje ?e tokom 2021. godine biti organizovana me?unarodna izlo?ba savremene umetnosti mladih, radionice produkcije radova s timom kustosa iz Srbije i regiona, kao i diskurzivni program. Organizacioni tim Bijenala mladih ?ini grupa preko pedeset mladih koji deluju u polju vizuelnih umetnosti, teorije umetnosti i kustoskih praksi, arhitekture i menad?menta u kulturi.


Prijave kandidata/kinja bi trebalo da budu usagla?ene s tematskim usmerenjem koje predla?e Organizacioni tim BM, a koje se odnosi na refleksiju permanetnog kriznog stanja u savremenom dru?tvu i polju umetnosti, sagledanog kroz (1) ideolo?ku transformaciju rada (u umetnosti i drugim oblastima dru?tvenog delovanja), (2) javnog prostora i javnog interesa, kao i (3) zdravstveno-ekolo?kih posledica koje imaju uticaja na savremeni svet.

Na osnovu ovog poziva bi?e izabran jedan kustos ili kustoskinja iz Srbije koji ?e u?estvovati u radu kustoskog tima Bijenala mladih, koji ?ine jo? dva kustosa ili kustoskinje iz regiona. Kustoski tim ?e imati zadatak da:

kroz zajedni?ki rad formuli?e temu Bijenala mladih 2021 u odnosu na navedeni tematski okvir koji predla?e Umetni?ki savet ULUS-a, odnosno Organizacioni tim Bijenala mladih;

sara?uje s 40 mladih umetnika iz Srbije i regiona u procesu osmi?ljavanja i produkcije radova u okviru radionica tokom prole?a 2021. godine;

u?estvuje u selekciji radova za izlo?bu Bijenala mladih 2021 na osnovu javnog poziva koji raspisuju Umetni?ki savet ULUS-a i Organizacioni tim Bijenala mladih;

osmisli izlo?benu postavku Bijenala mladih 2021, koja se de?ava u nekoliko gradova


Kriterijumi

Na poziv se mogu prijaviti kandidati/kinje koji ispunjavaju slede?e kriterijume:

starosti do 40 godina;

u svojoj kustoskoj praksi se bave savremenim teorijsko-umetni?kim diskursom;

govore engleski jezik, ?to je va?no budu?i da je Bijenale mladih me?unarodni doga?aj;

 

Prijave kustosa koji nisu do sada kustosirali izlo?be su tako?e dobrodo?le. Poziv je otvoren i za kustoske timove.Ciljevi poziva

 

Odabrani kandidat ili kandidatkinja ima?e prilike da:

 

direktno sara?uje s 40 mladih umetnika i umetnica sa Balkana u procesu produkcije radova koji ?e ?initi deo izlo?be Bijenala mladih 2021;

direktno sara?uje s grupom mladih iz Organizacionog tima BM;

predstavi svoje ideje kroz izgradnju kustoskog koncepta Bijenala mladih 2021 u saradnji s kustoskim timom, organizacionim timom Bijenala i Umetni?kim savetom ULUS-a;

u?estvuje u ure?ivanju publikacije koja prati Bijenale mladih;

promovi?e svoj rad u regionu i ?ire kroz glavni i prate?i program Bijenala koji se realizuje u partnerstvu s najprogresivnijim ustanovama i organizacijama na Balkanu koje se bave savremenim izlaga?kim praksama (mladih);

Tro?kovi rada kustoskog tima su pokriveni sredstvima organizatora, ?to podrazumeva: honorare za realizaciju programa produkcije radova i realizaciju izlo?bene postavke Bijenala mladih, tro?kove puta i sme?taja u odnosu na potrebe projekta. Organizator ova sredstva tek treba da potra?uje.


Konkursna dokumentacija

Prijave moraju da sadr?e:

Prijavni formular (koji mo?ete preuzeti ovde) u kojem je potrebno obrazlo?iti ideju kustoskog koncepta na osnovu spomenutog tematskog okvira;

Propratno pismo u kojem je nazna?ena motivacija za uklju?ivanje u ovaj projekat i obrazlo?eno na koji na?in kustoski rad kandidata/kinje odgovara kriterijumima ovog poziva (do 500 re?i);

Kandidati/kinje uz prijavu mogu prilo?iti i portfolio, ?to nije obavezan prilog budu?i da prethodno iskustvo nije uslov za konkurisanje.

Prijavu je mogu?e podneti do 15. januara 2021. godine direktnim slanjem na elektronsku adresu: bm.konkurs@gmail.com. Rezultati konkursa ?e biti poznati do sredine februara 2021.

Molimo vas da sva pitanja blagovemeno uputite Organizacionom timu Bijenala mladih na elektronsku adresu: ulus.bijenalemladih@gmail.com.

Odluku o izboru kandidata/kinje na osnovu ovog javnog poziva donosi Umetni?ki savet Udru?enja likovnih umetnika Srbije u saradnji sa Organizacionim timom Bijenala mladih. Molimo sve kandidate/kinje da se prilikom konkurisanja upoznaju s detaljnim informacijama o organizacionoj strukturi Bijenala mladih za 2021 koju je usvojio Umetni?ki savet ULUSa, kao i detaljnijim obrazlo?enjem anga?ovanja kustoskog tima.