Back to top

. Saradnici

Dom kulture „Studentski grad“

www.dksg.rs
info@dksg.rs
Bulevar Zorana Đinđića 179
11070 Novi Beograd, Srbija

Dom kulture „Studentski grad“ je ustanova studentske kulture koja se nalazi u jednom od najvećih kampusa u regionu – u srcu Studentskog grada na Novom Beogradu. Na repertoaru naše kuće svakodnevno se nalaze filmovi, pozorišne predstave, kvalitetni koncerti, izložbe, književne večeri, radionice i predavanja, razgovori i debate o aktuelnim i popularnim naučnim i društvenim temama.

U Domu kulture „Studentski grad“ (DKSG) je realizovano preko 30.000 različitih programa od osnivanja sa preko 3 miliona posetilaca, a bogata biblioteka upiše godišnje par hiljada članova. Stoga se može reći da je DKSG po raznovrsnosti, obimu, brojnosti i dometima ostvarenih programa, jedna od vodećih ustanova kulture u zemlji.

Poseban je i po brojnim radionicama, pa je tako kroz škole glume, pevanja, sviranja, kreativnog pisanja, slikanja, filmske režije, učenja jezika, digitalne pismenosti i brojne druge, prošlo hiljade polaznika, a neki od njih danas su poznati i uspešni umetnici, naučnici, kreativci, lideri u svojim oblastima.

DKSG je otvoren 24. maja 1974. godine.  Osnivač Doma kulture bio je Univerzitet u Beogradu i Univerzitetski odbor Saveza Studenata Beograda, a u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, donetim 1992. godine, DKSG je postao ustanova učeničkog i studentskog standarda, dok su osnivačka prava preneta na Vladu Republike Srbije. Danas je DKSG  pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Zvanično ustanova studentske kulture, DKSG je više od toga – mesto gde su obrazovanje i umetnost dostupni svima, pre svega studentima, ali i široj publici, gde se neguje spoj prosvećenosti, debate, kritičkog mišljenja i kreativnosti, duh saradnje, učenja i solidarnosti.

. Prijatelji

Institut za savremenu Umjetnost – ISU

http://ica-me.org/en/
institut@ica-me.org

Institut za savremenu umjetnost – ISU je neprofitno, nevladino, umetničko-istraživačko udruženje, čiji su ciljevi razvijanje sadržaja koji reflektuju i promišljaju pojave i procese u umetničkom i društvenom diskursu Crne Gore i povezivanje sa srodnim praksama internacionalnog prostora savremene umetnosti.

Za ISU aktivno djeluju umetnice Natalija Vujošević, Lenka Đorojević, Adrijana Gvozdenović, grafička dizajnerka Ivana Vujošević i slikar Jovan Milošević.

Saradnica na projektu Arhiv Cetinjskih bijenala je Irena Lagator Pejović.

Saradnici na projektu Oni žive su Srđan Tunić i Milena Prelević.

Saradnici za grafički dizajn su do sad bili Denis Ćupić i Sara Kovačević.

Fakultet za stvari koje se ne mogu naučiti - FR~U

http://akto-fru.org/en/
organizationfru@gmail.com
festival.akto@gmail.com

 

Fakultet stvari koje se ne mogu naučiti (FR ~ U) je organizacija kulturnih radnika koja deluje u oblastima obrazovanja i produkcije savremene vizuelne umetnosti i kulture, sa posebnim fokusom na metodologiju istraživanja, angažovanja i kolektivnog delovanja u različitim društveno - politički i kulturni kontekst. Ideja fakulteta odnosi se na obrazovnu, ali i praktičnu strukturu, koja se sastoji od stvari / predmeta / odeljenja koja predlažu i istražuju nove modele nastave i učenja, kao i insistiranje na principu deljenja, saradnje, samoorganizovanja i međusobnog učenje. Nastala je 2000. godine kao neformalna platforma nekoliko umetnika, studenata pozorišta, vizuelnih umetnosti i arhitekture, a 2003. godine osnovana je kao organizacija za produkciju savremene umetnosti i kulturnih događaja.

Svoju formu gradi od dve vrste javnih programa i jedne platforme:

FR ~ U PROIZVODNJA Ovaj program kritički se bavi, ispituje i istražuje pitanja modernističkog vizuelnog i arhitektonskog nasleđa, estetike i politike i njegovih posledica u današnjem svetu. Ona se manifestuje kroz hibridne formate akcije (izložbe, performansi, konferencije, diskusije itd.) Proizvedene kroz angažovani dijalog i saradnju između kulturnih radnika i zainteresovanih grupa i pojedinaca.

 

FRUČKO OBRAZOVANJE Cilj ovog programa je stvaranje otvorene i kritične obrazovne prakse u zemlji koja stimuliše znanje koje podleže zajedničkom naporu i razmeni umesto da se jednostavno stekne ili prouči. Jedan od programa je diskurzivni i edukativni program za mlade umetnike SAVRŠENI UMETNIK, koji se fokusira na dijalog, razmenu iskustva i debatu, kroz praksu i teoriju. DENES-ova Nagrada za mladog vizuelnog umetnika u Makedoniji takođe je deo programa.

 

FR ~ U PLATFORMA:
AKTO FESTIVAL ZA SAVREMENU UMETNOST FR ~ U je počeo da proizvodi AKTO festival 2006. godine u Bitolju i festival je postao elastična, jaka i kontekstualna platforma za promociju i proizvodnju interdisciplinarnih kritičkih programa i koncepata. To je festival savremene umetnosti koji pokušava da otvori ne samo teme relevantne za trenutnu društveno-političku, a time i umetničku stvarnost, već i da podstakne produkcijske formate koji podstiču status kuo. Festival se uvek dešava u avgustu u Bitolju i paralelni je događaj sa subverzijom, kao i emancipatorskom misijom na događaje koje proizvode lokalne opštine i kulturne institucije

Sala d'Art Jove

http://www.saladartjove.cat/
artjove.tsf@gencat.cat
Direcció General de Joventut
Calàbria, 147
08015 Barcelona, Spain
+34 93 483 83 61

 

Sala d'Art Jove  je prostor Generalitat de Catalunia koji primenjuje niz eksperimentalnih procesa za međusobno povezivanje umetničke prakse, rada sa mladima, umetničkog obrazovanja i kulturne produkcije. Takođe se zasniva na modelu umrežavanja, koji omogućava da se projekti artikulišu sa kulturnim i obrazovnim organizacijama i institucijama različitih profila, istovremeno olakšavajući širenje radnih procesa koji uključuju povratak u socijalno i kulturno okruženje u kome se nalaze.

Sala d'Art Jove zasniva se na godišnjem javnom pozivu čiji je cilj podrška umetničkom stvaralaštvu i istraživačkim projektima za mlade koji žive u Kataloniji i mlađim od 30 godina - kao i projekti posredovanja povezani sa kustosom, obrazovanjem i upravljanjem savremenom umetnošću koje vode mladi ljudi mlađih od 35 godina. Sa odabranim agentima, svake godine se formira radni tim za izradu projekata i za konceptualizaciju i dizajn programa izložbi i aktivnosti. Sala d’Art Jove se tako shvata kao prostor za učenje koji se zasniva na kolaborativnim procesima i dugotrajnoj podršci odabranim projektima.

Arhitektonski fakultet

 

http://www.arh.bg.ac.rs/
fakultet@arh.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11120 Beograd, Srbija

 

Arhitektonski fakultet predstavlja najznačajniju akademsku instituciju arhitektonske i urbanističke struke u našoj zemlji i regionu i kao institucija takvog ranga predstavlja posebno atraktivnu sredinu za razvoj, unapređenje i aktualizaciju profesije koja u svom delokrugu obuhvata: humanističke, umetničke i tehnološke aspekte.

 

U tom kontekstu, težnja Arhitektonskog fakulteta kao vodeće akademske institucije u Srbiji i regionu jeste:

-uspostavljanje strategije za podizanje i širenje znanja iz oblasti arhitekture i urbanizma u domenu obrazovanja, istraživanja i organizacije;

 

-stvaranje kvalitetno obrazovanih stručnjaka potpuno osposobljenih za najviše profesionalne standarde iz oblasti arhitekture i urbanizma, koji su socijalno odgovorni u doprinosu razvoja Srbije i regiona, promovišući najviše socijalne, ekonomske i kulturne vrednosti;

 

-formiranje platforme za inovacije iz oblasti arhitekture i urbanizma prilagođene najvišim međunarodnim standardima i usklađene sa standardima u obrazovanju u zemljama Evropske unije.

 

Zadatak Arhitektonskog fakulteta je da obezbedi slobodu istraživanja, intelektualnog i naučnog mišljenja, da ojača transnacionalnu i regionalnu naučnu saradnju i združeni rad na diskursima o arhitekturi i urbanizmu u kontekstu savremenih kretanja.

Centar za promociju nauke - CPN

https://www.cpn.edu.rs/
centar@cpn.rs
Kralja Petra 46
11000 Beograd, Srbija

 

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar, u skladu sa svojim mandatom, programe i aktivnosti sprovodi radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom.

Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. Krajnji cilj je integracija društva u istraživačke procese kako bi se stekao što bolji uvid u potrebe građana i što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih događaja na različite teme. Prepoznatljiva nit kod svih formata je da su najčešće interaktivni, tako da posetioci, ukoliko to žele, imaju aktivnu ulogu u postavkama.

CPN daje veliki značaj komunikaciji i PR aktivnostima, odnosima sa medijima i proizvodnji multimedijalnih materijala. NJegova izdavačka produkcija, sa četiri do pet novih naslova svake godine, nagrađena je u više navrata, a četiri puta godišnje Centar objavljuje i naučnopopularni časopis Elementi. CPN je poznat po svojoj međunarodnoj saradnji i u tom pogledu smatra se regionalnim liderom u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno je partner u osam H2020 projekata, na jednom projektu Kreativne Evrope i JRC-a, i četiri Erasmus+ projekta, tako da je dosad učestvovao na ukupno 32 projektu koji je finansirala EU.