Udru?enje likovnih umetnika Srbije (ULUS) is inviting young artists and other creators up to the age of 35 to participate in Youth Bienal 2021 which carries the name Common Language, and will be realized from 29th of July until the 5th of September 2021 on multiple locations within the city. Young artists can suggest their participation in up to two categories: (1) new production of artwork which would be developed and realized within the Youth Bienal 2021 - Common Language (May-June) and for which the production will be assured, and (2) already realized artworks for participation in the exhibition. The call is open until the 20th of April 2021. starosti da u?estvuju u Bijenalu mladih 2021 koje nosi naziv Zajedni?ki jezik, a bi?e realizovano od 29. jula do 5. septembra 2021. godine na vi?e lokacija u gradu. Mladi umetnici mogu da predlo?e svoje u?e??e u dve kategorije: (1) nove produkcije radova koje ?e se razvijati i realizovati u sklopu Bijenala mladih 2021 ? Zajedni?ki jezk (maj-jun) i za koje ?e biti obezbe?ena produkcija, kao i (2) ve? realizovane radove za u?e??e na izlo?bi. Konkurs je otvoren do 20. aprila 2021.

ZAJEDNI?KI JEZIK // LANGUAGE IN COMMON

Zajedni?ki jezik je pre svega spoj razli?itosti. Gradi se kroz kolektivni rad i konstantnu razmenu. Zajedni?ki jezik vidimo kao mesto slobode na kome se borimo za ono do ?ega nam je stalo, tako ?to verujemo u to, ?to smo posve?eni, ?to eksperimenti?emo, istra?ujemo i insistiramo na kolektivnom izra?avanju. Zajedni?ki jezik ne mora biti uniforman, on zavisi od konteksta u kome nastaje. Govoriti kroz zajedni?ki ozna?itelj ?mi? ne zna?i govoriti u ime nekoga – to je poku?aj da se uspostavi novo kolektivno telo, koje ?govori? zajedni?kim jezikom, jer razume, ose?a ili do?ivljava sli?ne probleme. Zajedni?ki jezik je konstelacija simbola, ha?tagova, neologizama, emod?ija, ali nije samo to. On je i sistem komunikacije revolucionarnog kolektiva u nastajanju. On je mesto susreta nove generacije koja se sporazumeva na druga?iji na?in, pomalo kriptovano za prethodne, kroz nova pravila, nove izazove, nove tendencije.

Nova zna?enja i vrednosti, nove prakse, novi odnosi i tipovi odnosa se neprekidno stvaraju a novi ?jezik? podrazumeva spremnost da se oni prepoznaju i defini?u. Zato pozivamo sve one koji ?ele da budu sau?esnici, partneri, zaverenici, graditelji novog jezika, u?esnici, koautori. Sve koji stvaraju, pi?u, promi?ljaju, izra?avaju se vizuelno, zvukom, pokretom, da zajedno mapiramo probleme, brige, ?umove savremenog dru?tva i istra?imo horizonte i prostore budu?nosti – kako izgledaju, kako do njih sti?emo i ?ta je potrebno da ode ili nestane da bi nam se ukazali?

 

Mi smo razmi?ljale o slede?im temama:

.Confinement

izolacija, usamljenost, klaustrofobija, kriza, white cube, identitet, ideologija, dru?tvene mre?e, introspekcija/sloboda

Sveprisutni ose?aj usamljenosti koji je pojeo jednu generaciju dostigao je svoj zenit sa dolaskom pandemije. ?ivimo u istorijskom trenutku gde smo na jedan klik udaljeni od svih ljudi koje volimo, svakog muzeja i filma, me?utim i dalje ose?amo nezadovoljstvo. Psihi?ka i fizi?ka izolacija nikada nisu bile toliko jasno opipljive. Gde po?eti sa demistifikacijom ovog ose?aja, i ?ta je on uop?te?

Kuda god da krenemo nailazimo na preovla?uju?i ose?aj zatvorenosti. Kakve su to kutije u kojima se nalazimo, i ?ta nas spre?ava da iz njih pobegnemo? Da li smo na silu zatvoreni, ili u?u?kani izme?u zidova?  Da li mo?emo sklopiti zajednicu uprkos zatvorenim granicama, razli?itim ideologijama i umetni?kim tradicijama? Pomalo ironi?no, naslovom Confinement, ?elim da pokrenemo dijalog i preispitamo razli?ite aspekte izolacije. Da bi se ?problem? re?io, mora? priznati da on postoji, o tome se ovde radi. Hajde da defini?emo ograni?ene prostore u kojima mislimo, stvaramo i ?ivimo i da zajedno istra?imo problematiku institucija, ideologija, dru?tva i generacije.

Curator #1

Breathing

zajedni?tvo, urgentnost, neophodnost, strujanje, razmena, o?ivljavanje, disanje, sve?ina, ritam, proto?nost, promena, pokretljivost, propustljivost, neukrotivost

U vazduhu  sve nestaje, isparava, i??ezava,  svi ga udi?emo istovremeno. To je prostor koji nastanjujemo, razmenjujemo, uzimamo za sebe i konzumiramo, u kom se susre?emo i ?koegzistiramo u zajedni?koj ekologiji?, u zajedni?kom sistemu. U savremenom svetu, na?i prostori zajedni?tva su ugro?eni sa razli?itih strana, izme?teni su, izmenjeni, a bavljenje vazduhom  spada u domen politi?ke ekologije koja kao interdisciplinarno polje ispituje kako nepravedni odnosi moc?i i njihovi diskursi oblikuju na?in na koji su odnosi ljudi i prirode artikulisani, do?ivljeni, proizvedeni, i ukazuje na ono ?to posledi?no dovodi do fizi?kog i psiholo?kog ?breathlessness-a? koji ose?amo svuda. Nema vazduha u megalopolisima koji se gu?e u zaga?enosti, u prekarnim radnim uslovima koji eksploati?u radnike, u sveprisutnom strahu od nasilja, rata, agresije, u napadima anksioznosti zbog (ne)mogu?nosti. 

U trenutku u kom je Berardijev ?breathlessness? prisutniji nego ikada, vreme je da se zapitamo ?ta je sve ono ?to nas dovodi do stanja bez vazduha? ?ta sputava pravilnu li?nu i  dru?tvenu respiraciju? ?ta predstavlja prepreku prirodnom protoku vazduha? Kako ?disati slobodno?? ?ta predstavlja sve? vazduh danas? Da li je sve? vazduh luksuz ili osnovno pravo? Koje su alternative i da li ih ima? Koji su prostori slobode? Kako ih osvojiti ili formirati? Kako iskoristiti vazduh kao element i primer dobrog sistema umre?avanja i razmene, protoka informacija, a disanje kao metod otpora? Kako napraviti svoj ?breathing space? i ?ta je on uop?te? Kako uneti sve? vazduh i provetriti institucije, ustanove, pozicije? ?ime i kako adresirati sva ona pitanja koja ne imenujemo ali su tu negde ?u vazduhu?? 

Curator #2

Post-

Post… post… pos..t, kriza, mladost, polarizacija, imaginacija, kapitalizam

Post-pandemija – Da li je uop?te mogu?e vratiti se u ?normalne tokove ?ivota? nakon ovakvog iskustva? Da li ?e ovo iskustvo biti jo? jedno koje ?ete prevazi?i, a va?u sada?njost obele?iti prefiksom POST ? post-pandemijsko dru?tvo? Da li mo?ete da se pravite da ?ivite, nakon emotivnog, ekonomskog, psiholo?kog i politi?kog nasilja koje ste pretrpeli?

Post-mladost ? Mladi umetnici se ?esto do?ivljavaju kao generatori novih svetova i nove energije, ali da li ste spremni da ba? vi pokrenete to?kove dru?tvene imaginacije? Gde je motivacija? Gde je gri?a savesti? A gde je mladost koju treba bezbri?no pro?iveti? Imate li prava na nju? I ?ta ako posle mladosti nema vi?e ni?ega?

Post-istina – Dru?tveni dijalog dana?njice po?iva na antagonizmu i ekstremnoj polarizaciji. La?ne vesti, paranoja i ?ivot u mehuru sa istomi?ljenicima doprineli su destabilizovanju potvr?enih nau?nih otkri?a i kompromitovali novinarsku etiku. Kome danas verujete i za?to sebi?

Post-humanizam ? Da li je dana?nji ?ovek dovoljan ili moramo tra?iti nove alternative i kohabitacije kako bismo opstali u nekom budu?em svetu? Koliko su nas strana tela u nama ? ?elik, silikon, pejsmejker i virus iz vakcine ? ve? kiborgizovala? Kiborg je pola ?ovek, pola ma?ina ? fluidno bi?e bez predrasuda. ?Kiborzi nisu puni po?tovanja; oni ne pamte kosmos.?, zapisala je Dona Haravej. Kome smeta jak kiborg?

Post-kapitalizam –  ?It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism.? (Fredric Jameson or Slavoj ?i?ek, probably)

Curator #3

? Ne ?elimo jo? jednu dosadnu, mastodontsku i nikom potrebnu izlo?bu.
? ?elimo da zajedno napravimo razliku.
Ovo je na? plan

ATTENTION & LISTENING

(WORKSHOPS)

Radionice su zami?ljene kao razgovori, ?itala?ke grupe i diskusije sa kustosima bijenala, organizacionim timom i relevantnim sagovornicima, tokom kojih bi se po?etne ideje i koncepti umetni?kih radova ?to potpunije razvili. Radionice su predvi?ene za maj 2021. godine.

Interaction & Play

(PRODUCTION)

Jun i jul posve?ujemo produkciji umetni?kih radova, a neophodan materijal i uslove za rad ?e obezbediti organizator, u skladu sa finansijskim kapacitetima. Ohrabrujemo ne samo individualno stvarala?tvo, ve? i udru?ivanje u grupe/kolektive pri izvo?enju finalnih radova. Radovi mogu biti zami?ljeni i izvedeni u najrazli?itim medijima: video/audio (uz podr?ku Doma kulture ?Studentski grad?), tekstualni iskaz, performans, instalacija, site-specific intervencija, radovi koji nastaju na preseku umetnosti i nauke (uz podr?ku Centra za promociju nauke), slika, skulptura, itd…

TALKING

(FINALNA IZLO?BA I DISKURZIVNI PROGRAM)

Izlo?ba ?e najve?im delom biti realizovana na prostoru Kalemegdanske tvr?ave u periodu od 29. jula do 5. septembra. Po?eljno je da se radovi promisle u odnosu na dati prostor: javne povr?ine i institucije koje se tamo nalaze (Kula Neboj?a, Opservatorija, Prirodnja?ki muzej, Zoolo?ki vrt, Vojni muzej, Rimski bunar, Barutana, Luna-park itd.).

Diskurzivni program ?e se odvijati tokom trajanja izlo?be i problematizova?e teme pokrenute na izlo?bi. Kroz razgovor sa kompetentnim sagovornicima iz oblasti humanisti?kih, prirodnih i tehni?kih nauka, poku?a?emo da odgovorimo na neka od postavljenih pitanja i pokrenemo mlade na promi?ljanje va?nih dru?tvenih tema.

OPEN CALL PROPOSITIONS: 

The call is open to all artists under the age of 35.

a) Ukoliko ve? imate rad za koji smatrate da odgovara na neku od tema koje smo otvorili, potrebno je da nam po?aljete:

  • Bio (po?aljite nam ne?to ?to najbolje predstavlja vas i va?u praksu – tekst (narativna biografija, poezija, esej…), audio (audio stejtment, zvu?ni zapis…), video (video esej, video stejtment, video rad…)
  • Portfolio (opciono, i u bilo kojoj formi: Behance, Instagram, PDF, sajt?)
  • Fotografiju/vizuelnu prezentaciju va?eg rada

 

 b) Ukoliko ?elite da u?estvujete u kustoskim radionicama i produkujete novi rad, va?a prijava treba da sadr?i*:

  • Bio (po?aljite nam ne?to ?to najbolje predstavlja vas i va?u praksu – tekst (narativna biografija, poezija, esej…), audio (audio stejtment, zvu?ni zapis…), video (video esej, video stejtment, video rad…)
  • Portfolio (opciono, i u bilo kojoj formi: Behance, Instagram, PDF, sajt?)
  • Idejni koncept rada (do 500 re?i)
  • Okvirnu tehni?ku specifikaciju potrebnu za izradu i postavljanje rada

*Imaju?i u vidu nepovoljnu epidemiolo?ku situaciju izazvanu pandemijom virusa korona, ove godine na?alost nismo u situaciji da obezbedimo u?e??e u radionicama i produkciju radova u?esnicima bijenala koji ?ive van Srbije. Ukoliko ?ivite van Srbije, molimo vas da se prijavite sa ve? gotovim radom. 

Konkursni materijal mo?ete poslati na adresu konkurs.bm@gmail.com sa naznakom: Ime i prezime Prijava za u?e??e na Bijenalu mladih 2021

The application deadline is April 20th 2021.