Obave?tavamo vas da je Umetni?ki savet ULUS-a izvr?io pregled svih pristiglih prijava (8) za poziciju kustosa iz Srbije na Bijenalu mladih 2021.

Kako je najve?i broj prijava bio izuzetno visokog kvaliteta, Umetni?ki savet je odlu?io da selektuje tri kandidatkinje: Senku Latinovi?, Teodoru Jeremi? i Jovanu Trifuljesko, a sve ostale kandidate i kandidatkinje koji su izrazili interes da se uklju?e u rad na realizaciji Bijenala mladih, predla?emo za uklju?enje u Organizacioni tim Bijenala. Podse?amo da je prijavu mogu?e izvr?iti slanjem e-maila na adresu: ulus.bijenalemladih@gmail.com.

Zahvaljujemo se svim kandidatima koji su podneli prijavu na konkurs!

Cordially,

Umetni?ki savet ULUS-a