U galerijskim prostorima Udru?enja likovnih umetnika Srbije, od 22. jula do 23. avgusta 2020. godine odr?ava se Bijenale mladih ? Javne pripreme.

U navedenom periodu u Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori?? i Galeriji ULUS se sinhrono organizuju brojne aktivnosti sastavljene od radionica za mlade umetnike, predavanja eminentnih stru?njaka iz polja savremene umetnosti, istra?ivanja kulturne scene i institucionalne infrastrukture, a sve u cilju osna?ivanja grupe od ?ak 80 prijavljenih mladih umetnika da slede?e godine pokrenu sopstvenu manifestaciju ? 1. Bijenale mladih umetnika, me?unarodni projekat koji ?e organizovati ULUS.

Prepoznaju?i zna?aj Bijenala mladih, izlo?be koja se svojevremeno odr?avala u Rijeci (1960-1991), a potom u Vr?cu (1994-2004), a dodatno u kontekstu ba?tinjenja kolekcije Fonda mladih (1972-1992) koju ULUS do dana?njih dana ?uva u svojoj arhivi, Umetni?ki savet Udru?enja inicirao je reanimaciju ove tradicije, a mladi umetnici ima?e priliku da se vi?e uklju?e u rad najstarijeg strukovnog udru?enja u regionu i istovremeno kreiraju sopstveno polje delovanja koje je u potpunosti samoorganizovano i vidljivo za javnost.

Projekat Bijenale mladih ? javne pripreme, volonterski je podr?ao veliki broj kustosa, kriti?ara, organizatora kulturnih doga?aja i umetnika poput Stevana Vukovi?a, Ksenije ?urovi?, Jelene Vesi?, Nade Grozdani?, Branislava Dimitrijevi?a, Maje ?iri?, Mirjane Bobe Stojadinovi?, Maje Lali?, Marijane Cvetkovi?, Dejana Vasi?a, Divne Vuksanovi?, Vide Kne?evi?, Isidore Ili?, Aleksandrije Ajdukovi? i mnogih drugih iz tima ULUS-a, a ceo proces se realizuje bez ikakve podr?ke resornih institucija jer Ministarstvo kulture i informisanja nije podr?alo ovaj projekat, dok je konkurs Grada Beograda otkazan. Kroz veliki broj radionica grupa mladih umetnika osposobi?e se da samostalno rukovodi produkcijskim potrebama organizacije budu?eg Bijenala mladih, u pogledu savladavanja koji treba da odgovore na organizacione, koncepcijske, finansijske, komunikacione i druge aspekate razvoja projekta. Izuzetno veliki odaziv mladih umetnika na poziv koji je ULUS vanistitucionalnim na?inom dogra?ivanja i nedovoljnu infrastrukturnu podr?ku koja im je na raspolaganju. Kroz saradnju Umetni?kog saveta sa Inicijativom ULUS Mladi nekolicini mladih umetnika iz Ni?a i Novog Sada je obezbe?en sme?taj u Beogradu kako bi mogli da u?estvuju u ovom projektu.

Ceo projekat se sastoji od 4 segmenta/radionice i to:

1. RADIONICA: SISTEM UMETNOSTI / vodi Umetni?ki savet i gosti iz Me?unarodnog udru?enja likovnih kriti?ara (AICA) Radionica podrazumeva obilaske i/ili prezentacije na?ina rada tri tipa izlo?benih i produkcionih prostora u polju umetnosti: dr?avnih institucija kulture za mlade (DOB, SKC, DKSG, Prodajna galerija Beograd, MSUB), privatnih instititucija i inicijativa u kulturi (U10, Bioskop Blakan, Galerija Novembar, Galerija ?tab, Galerija Rima) i institucija i organizacija nezavisne kulturne scene (Magacin/Praksa, Kvaka 22, Muzej Trudbenik, Matrijar?ija). Istra?ivanje institucija kulture obavljaju u?esnici javnih priprema samostalno, podeljeni u grupe od nekoliko umetnika koji ?e u toku radionice predstaviti svoja istra?ivanja u formi prezentacija, a potom analizirati sopstveno mesto u postoje?em proizvodnom aparatu kulture.

2. RADIONICA: KA ORGANIZACIJI BIJENALA / vode kustosi i ostali istaknuti stru?njaci iz polja savremene umetnosti Radionica je struktuirana kao serija predavanja, razgovora i zajedni?kog promi?ljanja mogu?nosti organizacije Bijenala mladih u lokalnom kontekstu koriste?i iskustva relevantnih stru?njaka iz polja savremene umetnosti, eminentnih kustosa uklju?enih u organizaciju bijenalnih izlo?bi, poznavaoca istorijata Udru?enja (kontekst rada), kulturnih radnika sa iskustvom u fandrejzingu, promociji i organizaciji velikih kulturnih doga?aja i mnogih drugih. U ovoj radionici mladi umetnci dobi?e uvodne smernice za mogu?u novu organizaciju koje ?e koristiti u svom narednom samoroganizovanju.

3. RADIONICA: UMETNI?KI RAD / vode umetnici ? predstavnici ULUS-ovih radnih grupa za samostalce i fer prakse Radionica podrazumeva jednodnevno bavljenje temom rada u umetnosti. Od ove radionice do kraja projekta, u?esnici su podeljeni u grupe: organizaciona struktura, ekonomija, koncept/tema, regionalne saradnje, komunikacija, krizna grupa (razmatra strategije za organizaciju Bijenala u slu?aju pandemije).

4. RADIONICA: ORGANIZACIJA BIJENALA MLADIH / vodi Umetni?ki savet i ?lanovi Inicijative ULUS Mladih, uz prisustvo raznih gostiju Zavr?na radionica u sklopu projekta Bijenale mladih ? Javne pripreme bi?e sastavljena od analize stanja i mogu?nosti i iznala?enja konkretnih koraka organizacije budu?e izlo?be. U slu?aju da pandemijski uslovi dozvole, u Galeriji ULUS i Umetni?kom paviljonu ?Cvijeta Zuzori?? zavr?nog dana projekta, 23. avgusta 2020. bi?e odr?ana prezentacija projekta na kojoj ?e grupa mladih umetnika, u?esnika ovogodi?njeg letnjeg programa, javnosti predstaviti jedinstvenu organizaciju Bijenala mladih 2021 na kojoj su intezivno radili.

Napomena: Zbog pandemijske krize svi programi u sklopu ovog projekta su zatvorenog tipa kako bi se kontrolisao broj osoba u prostorima, a u?esnici zajedni?ka predavanja i radionice prate online. Ista se emituju u?ivo na zvani?nom youtube kanalu Udru?enja i dostupna su svima koji ?ele da isprate program. Tokom perioda rada u fizi?kom prostoru, u?esnici su podeljeni u grupe koje broje do 8 u?esnika, a funkcioni?u uz pridr?avanje svih propisanih pandemijskih procedura (no?enje maski, dr?anje fizi?ke distance i redovna dezinfekcija).

Va? ULUS