Radujemo se u?e??u Heklerki na Bijenalu mladih! Pozivamo vas da im se pridru?ite na kolektivnim online radionicama PROTIV STRAHA / ANTI-FEAR, kao i na izlo?bi koja ?e proiza?i iz ovog zajedni?kog rada.

Obavezna registracija u @heklerke BIO.

Protiv straha / Anti-Fear je jedna od grana HEKLER asemblija zapo?etog pro?log leta u toku pandemije u Bruklinu. Nastao je kao participativni kolektivni projekat, koji razmatra i neguje potencijale straha kao transformativnog sredstva za stvaranje prostora kolektivne imaginacije.

Radionice ?e rezultirati kolektivnom multimedijanom arhivom na?eg vi?eglasja, kao i arhivom kori??enih kolaborativnih i kolektivnih metoda. Ona ?e uklju?ivati video-rad i publikaciju u vidu radne sveske, kao i animirani film Sestrinstvo (Sisterhood, Jelena Prljevi?), koje ?emo izlo?iti u umetni?kom prostoru Footnote centra u Beogradu. Tokom trajanja izlo?be, u istom prostoru ?e se odr?ati okupljanje i razgovori sa umetnicama, u?esnicama i u?esnicima koji su u Srbiji.

Radionice ?e se odr?ati putem zoom onlajn platforme. Broj u?esnika/ca na pojedina?nim radionicama je ograni?en na 30 radi intimnijeg kolektivnog rada. Radionice se vode na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom.


Heklerke: Sonja Blum, Milica Grbi?, Jovana ?aji?, Nade?da Kir?anski, Jelena Prljevi?, Natasa Prljevi? i Bojana Videkani?

Vreme radionica:
Sreda 4. avgust 17-20 h (CET) / 11am-2pm (ET)
Subota 7. avgust 17-20h h (CET) / 11am-2pm (ET)
Utorak 10. avgust 17-20 h (CET) / 11am-2pm (ET)

Trajanje izlo?be u KC „Footnote“
23. avgusta – 5. septembra 2021. godine

 

Organizational Team Youth Biennial 2021