Public Preparations

Youth Biennial 2021

Gotovo celogodi?nji pripremni rad na projektu Bijenala mladih 2021 (april 2020 – mart 2021) se uglavnom bazirao na lokalnim kapacitetima i temama tj. radu sa mladim umetnicima u okviru inicijative ULUS Mladih koju je pokrenuo ULUS, radu sa novim ?lanovima ULUS-a kojih je u toku prethodne godine rekordan broj prijavljenih za ?lanstvo (100), te na osna?ivanju unutra?njih resursa mi?ljenja i proizvodnje umetnosti (govorni programi ULUS-a u toku 2020.). Inicijativa ULUS Mladih je nastala 2020. godine kao posebna programska jedinica Udru?enja likovnih umetnika Srbije za saradnju s mladim umetnicima i mesto inkubacije novih ?lanova Udru?enja. Aktivnosti inicijative slu?e promociji mladih umetnika i njihovom osposobljavanju u pogledu samostalne organizacije umetni?kog programa. 

Tokom jula i avgusta 2020. godine organizovane su Javne pripreme i projekta Bijenale mladih u prostoru Umetni?kog paviljona ?Cvijeta Zuzori?? i putem onlajn kanala komunikacije. U pripremama je u?estvovalo 100 mladih umetnika koji su imali priliku da se uklju?e u rad najstarijeg profesionalnog udru?enja umetnika u regionu, kreiraju?i u sklopu istog sopstveno polje delovanja koje je u potpunosti samoorganizovano – organizacionu strukturu i misiju Bijenala mladih. Odr?ane su radionice i predavanja istaknutih stru?njaka u polju savremene umetnosti (vidljivi i ?iroj javnosti putem emitovanja na YouTube kanalu Udru?enja), kao i istra?ivanja kulturne scene i institucionalne infrastrukture, ?to je imalo za cilj osna?ivanje grupe mladih umetnika da ove godine pokrenu sopstvenu manifestaciju ? me?unarodni projekat pod okriljem ULUS-a. Projekat je volonterski podr?ao veliki broj kustosa, kriti?ara, organizatora kulturnih doga?aja i umetnika poput Stevana Vukovi?a, Ksenije ?urovi?, Jelene Vesi?, Nade Grozdani?, Branislava Dimitrijevi?a, Irene Risti?, Maje ?iri?, Mirjane Bobe Stojadinovi?, Maje Lali?, Marijane Cvetkovi?, Dejana Vasi?a, Divne Vuksanovi?, Isidore Ili?, Aleksandrije Ajdukovi? i Danila Prnjata. 

Budu?i da rad u timovima koji su horizontalno organizovani zahteva stalno preispitivanje postignutih rezultata i daljeg usmerenja, tokom januara i februara 2021. godine organizovan je dodatni program javnih priprema – Javne pripreme II, s namerom rada na reorganizaciji snaga i integraciji novih ?lanova i ?lanica tima. Program nastavka javnih priprema organizovan je u sedam sesija koje su organizovali grupa mladih koja je do tada radila na pripremi Bijenala, uz podr?ku mentora i mentorki koji su aktivni u polju promi?ljanja horizontalnog organizovanja, savremenih kustoskih praksi produkcije u polju umetnosti i arhitekture izlaganja: dr Stevana Vukovi?a, prof.dr Irene Risti?, dr Maje Lali?, dr Maje ?iri?, dr Marijane Cvetkovi?, prof.dr Pavla Stamenkovi?a i doc.dr Petra Cigi?a.

U obe faze javnih priprema vr?ena je intezivna komunikacija sa evropskim (Sala D?Art Jove, Barselona, ?panija), regional (Institut za savremenu umjetnost Crne Gore, Podgorica, Montenegro, Fakultet za stvari koje se ne mogu nau?iti, Skopje, North Macedonia) and local (Dom kulture Studentski grad i Arhitektonski fakultet u Beogradu) saradnicima u projektu. Iako projekat ima saradnika iz Evropske unije, Bijenale mladih je u biti lokalni projekat, iniciran da kroz dvogodi?nji proces edukacije, razmene i produkcije umetni?kih radova uspostavi horizontalnu platformu za udru?ivanje rada mladih u polju likovnih umetnosti Balkana. Fokus projekta je na neafirmisanim umetnicima, kustosima, arhitektama i menad?erima u kulturi koji ?e zajedno kreirati sopstveno polje delovanja, ?to uklju?uje ne samo produkciju i izvo?enje umetni?kih radova, ve? i izgradnju diskursa i distribuciju znanja. Ova grupa mladih ujedno spada i u dru?tveno veoma ranjivu grupu, posebno sa ekonomske pozicije gledano, s obzirom na nepostojanje adekvatne strukture kojom se premo??uje jaz izme?u zavr?etka akademskih studija i upliva u profesionalne tokove bavljenja likovnom umetno??u na lokalnom i me?unarodnom planu. 

Ideja je da Bijenale mladih bude predvodnica procesa me?unarodnog umre?avanja doma?ih mladih aktera u polju umetnosti, kao i same organizacije, da se kroz Bijenale mladih institucija umetnosti osna?i u izlaga?kom, organizacionom, promotivnom i interpretativnom smislu, a ne da bude zavisna od delovanja kustosa i kriti?ara, bilo inostranih, bilo doma?ih i raspolo?ivih tema i konteksta izlaganja.