Discursive Program

Youth Biennial 2021

Raspri?avanje u organizaciji Bijenala mladih se odr?ava u sklopu samoorganizovanog edukativnog programa za mlade u polju likovne umetnosti. Raspri?avanje je mesto izgradnje dodatnog i dopunskog znanja, onog koje se ne mo?e dobiti kroz formalno obrazovanje u oblasti umetnosti, posebno s obzirom na veliki deficit diskurzivnog i teorijskog znanja i povezanosti rada umetnika sa aktuelnim dru?tvenim tokovima u programima umetni?kih akademija i fakulteta. Iz ovog razloga program i nosi ovaj naziv jer njime ?eli ozna?iti polje izla?enja iz zatvorenog polja koje je ograni?eno samo na vizuelno i zakora?iti u polje refleksivnosti i promi?ljanja dru?tvenih procesa iz polja umetnosti. Stoga, kroz pokretanje tema poput oblika organizovanja kolektivnog umetni?kog delovanja, strate?ke uloge savremenog umetni?kog stvarala?tva u kulturnoj politici, ekonomije umetni?kog rada i mogu?nosti za uklju?ivanje umetnika u ?ire dru?tveno-ekonomske procese, umetnosti u sajber svetu, odnosa umetnosti i identitetskih politika, ekologije itd, projekat nastoji da pospe?i razvoj emancipatorskih praksi mladih pod okriljem ULUS-a. Program se realizuje u saradnji sa Domom kulture studentski grad. Podr?an je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Otvorene diskusije su deo debatnog programa ULUS-a koji se sastoji iz tri programske linije: Status umetnika, Status umetnosti i Status udru?enja. Prve dve programske linije finansijski su podr?ane od strane Me?unarodnog fonda za pomo? organizacijama u kulturi i obrazovanju u 2021. godini, koji sprovodi Savezno ministarstvo inostranih poslova Nema?ke i Goethe Institut.
Prva debatna sesija ima?e za cilj da razmotri mogu?nosti za kolektivno samo-organizovanje mladih u polju umetnosti danas, perspektive koje savremeno doba daje za zajedni?ko delovanje i mogu?nosti za prevazila?enje limita koje ono postavlja (izrada mape realih mogu?nosti). Ova tema ?e biti prelomljena iskustva nekolicine organizacionog tima Bijenala mladih / ULUS i tima mladih okupljenih oko Instituta za savremenu umetnost Crne Gore, a koji su se upustili u ovaj proces tokom prethodnog perioda.
Urgentnost klimatske krize ?ini ustaljene oblike rada, uklju?uju?i i umetni?ki, neprimerenim trenutnom vanrednom stanju u kojem je industrijski poredak stvorio dosad nevi?enu politi?ku krizu ?ije nere?avanje preti opstanku ?oveka i neljudskim vrstama. Namera razgovora je da pokrene pitanja mi?ljenja i praktikovanja umetni?kog rada i organizovanja umetnika/ca van dominantnih kapitalisti?kih kategorija rasta, napretka i sli?nog u kontekstu ?kanibalisti?kog kapitalizma? kako imenuje njegovu ekolo?ki destruktivnu logiku teoreti?arka Nensi Frejzer koje su i dalje prisutne u polju kulture. Bi?e razmotren radikalni alternativni ekonomski model teorije odrasta i njegove potencijalne implikacije za sferu kulture, posebno za vizuelnu umetnost, kako na teorijskom nivou, tako na prakti?nom nivou, posebno imaju?i u vidu lokalnu dru?tvenu i kulturnu sredinu.

Digitalna umetnost podrazumeva ?iroko polje delovanja i obuhvata razli?ite forme umetnosti, od digitalno remedijalizovanih tradicionalnih formi do, sada ve? prepoznatljivih, novih formi kao ?to su net.art, virtuelna umetnost, generativna umetnost, roboti?ka umetnost ili AI umetnost. Re? je o nizu razli?itih umetni?kih praksi koje se baziraju na upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao medija produkcije ili prezentovanja umetni?kog dela.

U ovom razgovoru osvrnu?emo se na grupu radova digitalne umetnosti koji su predstavljeni na Bijenalu mladih i, u tom kontekstu, diskutova?emo o pitanjima kao ?to su op?te karakteristike, trendovi i izazovi u oblasti digitalne umetnosti u svetu i kod nas, institucionalizacija i zastupljenost digitalne umetnosti, status umetnika, kao i perspektive mladih umetnika koji deluju u ovoj oblasti.